نحوه آشنایی وشناخت مسیحیت بطورکلی از ابتدا تا رسیدن به خدا کدام است؟

برای آشنایی با پیام مسیحیت، لازم است که انجیل را مطالعه کنید و با زندگی و تعالیم و معجزات و مرگ و رستاخیز و صعود عیسی مسیح و نیز اتفاقات پس از آن آشنایی پیدا کنید. شما را تشویق می کنم به بخش کتابخانه وب سایت پرپاسخ مراجعه کنید و تفسیر کاربردی کتاب مقدس را دانلود کرده و مطالعه کنید. در ضمن شرکت در جلسات کلیسایی در صورت امکان، می تواند برای شناخت بیشتر شما را یاری رساند.

موفق باشید.

Feb/15/2019 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 39 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر