در اعمال رسولان 2: 34-35 منظور از خداوند به خداوند من گفت چیست؟

منظور از خداوند به خداوند من گفت این است که خدای پدر که او هم سرور و خداوند است به عیسی مسیح که خداوند ما و سرور ما نیز نامیده شده، فرمود: " به دست راست من بنشین تا دشمنانت را زیر پای تو اندازم."

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Jun/24 کتاب مقدس Vrezh Babakhani 188 مشاهده شده 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر