چگونه کتاب مقدس حاکمیت الهی و اراده آزاد انسان را در کنار هم تأیید می کند؟

خداوند حاکم مطلق بر جهان و اعمال انسان است، و انسان نسبت به انتخابات و اعمال اخلاقی  که انجام می دهد در برابر خدا مسئول است. بله، کتاب مقدس هم حقیقت حاکمیت الهی و هم آزادی انسان را تعلیم می دهد. آنچه که کتاب مقدس درباره حاکمیت مطلق خدا آموزش می دهد چیست؟ با توجه به دانیال 4: 35، که به ما می آموزد که خداوند طبق اراده خود عمل می کند در میان لشکر آسمان و ساکنان زمین. هیچ کس نمی تواند دست خدا را بگیرد و یا به او بگوید، "چه انجام می دهی؟" در پرتو این آیه، به سه نکته باید اشاره کرد. نخست، حاکمیت خدا انجام اراده اوست. بدین معنی که خداوند است که از پیش تصمیم می گیرد چه چیز می خواهد اتفاق بیفتد، بدین سان اراده او مقدم است و هر آنچه که اتفاق می افتد را هدایت می کند. دوم، خداوند اراده خود را به صورت جهانی اعمال می کند یعنی بر تمامی آسمان و بر ساکنان زمین. هیچ چیزی وجود ندارد که اراده خداوند آن را در بر نگیرد یا بر آن اعمال نشود. و سوم، هیچ موجودی قادر نیست که نسبت به تحقق اراده خداوند مخالفت کند یا خداوند را متهم به اشتباه کند. بطور خلاصه، حاکمیت خدا توسط اراده او واقعی، جهانی، و موثر است. بهتر است حقیقت حاکمیت خداوند را بیشتر در نظر بگیریم . کتاب مقدس شامل طیف وسیعی از آیاتی است که کنترل مطلق خدا را بر خوب و شر، نور و تاریکی، حیات و مرگ نمایان می کند. در اشعیا 45: 6-7 خداوند می گوید، "من یهوه هستم و جز من خدایی نیست. من پدیدآورنده روشنایی و خالق تاریکی، موجد سعادت و آفریننده تاریکی؛ آری من یهوه تمامی اینها را به جا می آورم" (رجوع شود به خروج 4: 11؛ تثنیه 32: 39؛ اول سموییل 2: 6-7؛ جامعه7: 13- 14، مراثی 3: 37-38). پس، هنگامیکه با شادی تأیید می کنیم که خداوند نیکوست (نیکوی مطلق)، و اینکه او خدایی نیست که از شرارت لذت ببرد و در او هیچ بدی نیست (مزمور 5: 4)، می بایست این را نیز بپذیریم که او بر کل حیات، هم بر خوبی و هم بر بدی آن، حکومت می کند، و همه چیز را مطابق رأی اراده خود انجام می دهد. (افسسیان1: 11) تعلیم کتاب مقدس درمورد وظیفه اخلاقی انسان چیست؟ از همان صفحه نخست کلام خدا به تمامی بشرگوشزد کرده است که خداوند ما را دربرابر اعمالی که انجام می دهیم و انتخابهایمان پاسخگو می داند.  شریعت خدا (چه ساده ترین آن یعنی منع شدن از  خوردن میوه تنها یک درخت (پیدایش 2: 16-17) ، شریعتی که در کوه سینا داده شد ( خروج 20)، و یا حکم مسیح (اول قرنتیان 9: 21 ؛ غلاطیان 6: 2)) چهارچوب اخلاقی ای ایجاد می کند که انسانها باید مطابق آن زندگی کنند. خداوند " براساس اعمال هر کس به او جزا خواهد داد "(رومیان 2: 6)، و این داوری براساس آنست که آیا در انجام اعمال  نیکو پایداری می کنیم (رومیا 2: 7) یا منکر حقیقت شده و شرارت پیشه می کنیم (رومیان2: 8). هیچ جای انکاری نیست که خداوند انسانها را مسئول انتخابها و اعمال خود می داند، و در روز داوری نهایی شهادت خواهیم داد که چگونه زندگی ای را نتخاب کرده ایم. بنابراین خدا حاکم مطلق بر همه چیز است، و انسانها دربرابر او مسئولند. اما چطور هردوی اینها می تواند درست باشد؟ ما کاملا نمی توانیم این دو را در کنار هم درک کنیم، اما اینکه این دو می بایست در کنار یکدیگر عمل کنند را کتاب مقدس بوضوح مشخص کرده است. بیایید به نمونه ای از کلام خدا که این دورا در کنار هم قرار داده است توجه کنیم. داستان یوسف که در پیدایش 37-45 می خوانیم. برادران یوسف شدیدا به او حسادت  و او را تحقیر می کردند. هنگامیکه فرصتی بوجود آمد، او را به مصر فروختند (پیدایش 37: 25-36) در این زمان یوسف به دلیل سوء تفاهمی به زندان می افتد  و با او بدرفتاری می شود. اما دست خداوند با یوسف بود و او را درجایگاه رفیع حکومت مصر قرارداد پیدایش 41. در طول قحطی، برادرانش برای خرید غله به مصر سفر کردند، و در آنجا یوسف خود را به برادرانش شناساند. آنچه یوسف به آنها گفت خارق العاده و درعین حال آموزنده بود: "شما نبودید که مرا به اینجا فرستادید، بلکه خدا."(پیدایش 45: 8). ممکن است معترضانه بگوییم، "صبر کنید! قطعا آنها بودند که یوسف را به مصر فرستادند!" بله آنها این کار را کردند و پیشتر یوسف نیز در پیدایش 45: 4 بیان کرد. اما اگر بخواهیم دلیل اصلی فرستادن او به مصر را بدانیم باید نه تنها به برادران او بلکه مهمتر از آنها به خداوند نگاه کنیم. پس واضح است: هم خدا و هم برادران یوسف در فرستادن او به مصر نقش داشتند. هم حاکمیت مطلق خدا و هم اعمال اخلاقی برادران در کار بود. همانطور که یوسف بعدا به برادران خود گفت، "شما قصد بد برای من داشتید، اما خدا قصد نیک از آن داشت."( پیدایش 50: 20). برادران به بدی رفتار کردند، اما خداوند در همان اتفاق به نیکویی عمل کرد. البته به همه سوالات نمی شود در این مقاله پاسخ داد، اما می بایست حاکمیت مطلق خدا و در عین حال واقعیت وظیفه اخلاقی ما را ببینیم. هردو در کلام خداوند به هم متصل هستند و نگذاریم آنچه را کتاب مقدس بهم پیوسته،  انسان جدا کند.   نویسنده: بروس ای ویر ترجمه: الهام ربیع نژاد  


Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 693 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر