علت جنگهای صلیبی چه بود، اول از طرف مسیحیان این جنگ آغاز شده، آیا این جنگها مورد تایید کتاب مقدس است؟

در اوایل قرون وسطی کشور فلسطین در اشغال اعراب بود و اعراب بصورت بسیار وحشیانه با ساکنین فلسطین رفتار می کردند و در فلسطین مسیحیان و یهودیان و مسلمانان زندگی می کردند. و کلیسای کاتولیک با یک اقدام اشتباه به منظور دفاع از ساکنین فلسطین به جنگهای صلیبی متوسل شد تا ظلم ها و رفتار وحشیانه اعراب مسلمان را پاسخ گویند. 

کلیسای کاتولیک بخاطر جنگهای صلیبی از همه مسلمانان عذرخواهی کرده است و پاپ رسما" از رهبران مسلمان و کشورهای مسلمان عذرخواهی کرده است ولی هیچ کشور عربی و مسلمانی بخاطر ظلم هایی که در فلسطین در قبال مسیحیان و یهودیان اعمال کرده اند از مسیحیان و یهودیان عذرخواهی نکرده است.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Apr/17/2017 سؤالات رایج Vrezh Babakhani 478 بازدید 3  

نظرات کاربران


ارسال نظر