کتاب مقدس و کلام خدا در مورد موی بلند و ریش بلند مردان چه می فرماید؟ آیا داشتن مو و ریش بلند مردان مخالف کلام خدا می باشد؟

در عهد جدید و در ایمان مسیحی تنها در یک جا در رساله اول قرنتیان 11: 14 اشاره شده که داشتن موی بلند برای مرد عار می باشد و پولس رسول توصیه می کند که مردان در کلیسای قرنتس و دیگر کلیساها موهایشان را بلند نگه ندارند. اما باید توجه داشت که این در زمینه فرهنگی آن زمان نوشته شده و مسلما" به زمان حال اشاره ندارد، چون در حال حاضر در بسیاری از کشورها داشتن موی بلند برای مرد، عار نمی باشد، اگرچه در بعضی از کشورها و فرهنگها هنوز هم این امر، امری پسندیده به نظر نمی آید و مسلما" در این صورت این آیه در اول قرنتیان و آنچه پولس رسول در این آیه می فرماید می تواند در این زمینه فرهنگی امروزی نیز صدق کند. در ثانی به نظرشخصی بنده نیز، داشتن موی بلند برای مردان به جز موانع فرهنگی از نظر بهداشت و نظافت نیز امری قابل تعمق است.

اما در باره داشتن ریش بلند: در عهد عتیق خدا به کاهنانش امر کرده بود که ریش خود را نزنند و این امر را به علت عدم شباهت به قومهای بت پرست امر فرموده بود و در عهد جدید هیچ آیه ای در تشویق ما در نگه داشتن ریش یا عدم نگه داشتن آن نیز وجود ندارد. 

نتیجه گیری: یک مسیحی بنابه سلیقه شخصی خود می تواند ریش یا موی بلند داشته باشد و این مسئله جنبه سلیقه ای دارد و در عهد جدید اگر چه در باره بسیاری از مسائل ظاهری به ما توصیه ها شده، اما تأکید و اهمیت بیشتر بر رابطه ما با خدا و با یکدیگر شده تا مسائل جنبی ظاهری.

موفق و شاد و پیروز باشید.

Jun/27/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 324 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر