چرا مردم از کتابمقدس نفرت دارند؟

جواب بسيارساده است. كتاب مقدس يگانه كتاب جهان است كه بما تعليم مى‌دهد كه بشرگناهكارگمراهى است ونمى‌تواند با لياقت خود ويا با انجام تشريفات مذهبى مورد پسند خدا واقع شود. اين كتاب بطورواضح مى‌گويد: همه گناه كرده اند وازجلال خدا قاسرمى‌باشند. (روميان3-23 ) بهمين دليل كسانى كه مايل نيستند به گناهكاربودن خود اقراركنند، تنها عكس العملى كه مى‌توانند درمقابل اين كتاب نشان دهند اين است كه ازآن نفرت داشته باشند زيرا اين كتاب نظرخدا را درمورد وضع گناه آلودشان ظاهرمى‌سازد و مجازات نهائى گناه را‌هم ذكرمى‌كند. برعكس،كسانى كه متوجه مى‌شوند كه براى آمرزش گناهان احتياج به نجات دهنده اى دارند كه آمد تا آنها را‌ ازقدرت گناه آزاد سازد، دركتاب مقدس عاليترين گنجها را مى‌يابند كه پيام صلح وصفا واطمينان رابه گوش آنها مى‌رساند.  


Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 573 بازدید 4  

نظرات کاربران


ارسال نظر