مذاهب مسیحی (کاتولیک -پروتستان وارتدکس )در امر ازدواج چه اختلافاتی باهم دارند ؟؟

فرقه های کاتولیک و ارتدوکس و پروتستان هر سه اعتقاد به جدیت ازدواج و عدم طلاق به آسانی دارند. در اصول ازدواج تفاوتی در میان کاتولیکها و ارتدوکسها و پروتستانها وجود ندارد تنها در ارائه مراسم کلیسایی با یکدیگر تفاوتهایی دارند. ازدواج در هر سه فرقه امری مقدس می باشد و هیچکدام از آنها معتقد به ازدواج موقت نیستند و همه آنها متحدا" به دوام ازدواج تا مرگ زوجین را از هم جدا کند اعتقاد دارند. 

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Jul/05/2016 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 726 بازدید 9  

نظرات کاربران


ارسال نظر