مدافع برجسته مسیحی: آیرینیوس

آیرینیوس  (130-200 بعد از میلاد) در یک خانواده یونانی در آسیا (ترکیه امروزی) زاده شد. او در  جوانی با پولیکارپ اسقف اسمیرنا آشنایی داشت که خود از شاگردان یوحنای رسول بود. در نوجوانی، آیرینوس، به عنوان مبشر به گال در فرانسه رفت که بعدها در آنجا به مقام اسقفی رسید. برخی از مقامات کلیسایی اظهارداشته اند که او در زمان حکومت سپتمیوس سوروس به شهادت رسید. آیرینیوس از مهمترین مدافعین تعالیم اساسی مسیحیت در قرن دوم به شمار می آمد. او نقش عمده ای در مبارزه علیه بدعت ناستیسیسم داشت. تفکری که برحصول نجات و رستگاری با کسب معرفت (ناسیس) جادویی تاکید داشت. آیرینوس به مخالفت با رهبر ناستیکی به نام مارسیون پرداخت که براساس تعالیم او خدای عهد عتیق متمایز از خدای عهد جدید بود. خدای عهد عتیق خالق ماده بود که براساس تعالیم ناستیکی، ماده به معنای شریر بود. بدین ترتیب براساس مارسیون، عهد عتیق فایده وارزشی نداشت و خدای عهد جدید نیز، که خدای محبت است، قبل از ظهور عیسی ناشناخته بود. آیرینوس قدرتمندانه اعتقادات مارسیون را با نشان دادن ارتباط متقابل دو عهد رد می کند. او به طور جزیی نشان می دهد که عهد عتیق با دقت خاصی ظهور عیسی را پیش گویی می کند. همچنین، آیرینیوس بر واقعیت قیام عیسی تأکید می کند. بدین گونه که بدن جسمانی نجات دهنده نه تنها شریر نبود بلکه در حقیقت برای نجات ما از مردگان قیام کرد درست همانگونه که انبیا در عهد عتیق پیشگویی کرده بودند.   نویسنده: تد گابال      ترجمه: الهام ربیع نژاد


Jan/18/2016 مدافعین ایمان مسیحی کشیش ورژ باباخانی 595 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر