آیا تکلم به زبانها در جمع درست است مخصوصا" اگر در آنجا بی ایمان باشد؟ آیا هنگام اخراج ارواح می توان از زبانها استفاده کرد؟

در باره تکلم به زبانها در کلیسا و در جمع ایمانداران، کلام خدا بوضوح می گوید کسی را از تکلم به زبانها منع نکنید. در اول قرنتیان فصل 14 پولس رسول توضیح می دهد که در جمع بهتر است نبوت کرد تا اینکه به زبانها صحبت کرد، مگر آنکه ترجمه شود. در مورد اخراج ارواح شریر کلام خدا در هیچ جا نگفته که ما با تکلم به زبانها ارواح شریر را اخراج کنیم. اما مهم است بدانیم که اگر کسی در جمع ما هست که احساس می کند ایمانش ضعیف است، به منظور تقویت ایمانش خوب می شود که به آرامی به زبانها در حال دعا باشد.

پولس رسول در همین فصل 14 اول قرنتیان می گوید اگر بی ایمانان ببینند که افراد همه به زبانها صحبت می کنند، می گویند دیوانه هستند. پس بهتر است در حضور بی ایمانان به زبانها صحبت نشود. البته اگر زبانها ترجمه شود برای بی ایمانان یک نشانی است که می تواند باعث تجربه حضور خدا شود.

در مورد تکلم به زبانها در جمع، پولس رسول در این فصل قوانینی را وضع می کند، چون در این کلیسا بصورت بی نظم همه به مدت طولانی بدون اینکه کلمه ای قابل فهم رد و بدل شود به زبانها صحبت می کردند. اما در متن کلام خدا در جاهای دیگر می بینیم که جمعهایی وجود داشته اند که به زبانها متحداً تکلم کرده اند. مثلاً در روز پنتیکاست 120 نفری که به زبانها صحبت کردند، جمعاً صحبت کردند و در منزل کرنیلیوس، اهل خانه کرنیلیوس را می بینیم که جمعاً به زبانها صحبت کردند و در افسس، شاگردان یحیی که به مسیح ایمان آوردند و بعد تعمید در روح القدس یافتند، در نتیجه آن به زبانها تکلم کردند و نبوت نیز کردند. اینها همگی جمعاً به زبانها تکلم کردند. پس نتیجه می گیریم که اگر در جمعی به مدت طولانی و بی نظم به زبانها صحبت شود، می بایست قانون پولس رسول در اول قرنتیان فصل 14 رعایت شود. در غیر اینصورت پولس رسول نصیحت می کند که کسی را از تکلم به زبانها منع مکنید، چنانکه بعضی از کلیساها این عادت را دارند(اول قرنتیان 14: 39)

 

Apr/29/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 480 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر