وقتی که ما به عیسی مسیح ایمان می آوریم چه چیزی باید در ما تغییر کند؟ ویا اینکه با ایمان به عیسی خداوند چه چیزی تغییر می کند؟

پس از توبه و پشیمانی از گناهانمان و تسلیم کامل به عیسی مسیح و ایمان آوردن به مرگ جانشینانه او برای پرداخت جریمه گناهان ما و رستاخیز او پس از مرگ، در شخصی که ایمان آورده تغییراتی در بعضی عادتهای او فوراً مشاهده می شود که در افراد مختلف تغییرات مختلفی می باشند، اما نباید فراموش کنیم که شخصی که به مسیح ایمان می آورد هرگز تبدیل به شخصی کامل نمی شود بلکه شروع به زندگی مطابق خواست و اراده خدا با کمک و یاری روح خدا می کند و هر روزه با فیض خدا در مسیح تلاش خود را می کند که به شباهت عیسی مسیح در بیاید و خود را به آن سو می کشاند.

شاد و پیروز باشید.

Nov/16/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 192 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر