چگونه اراده خدا را بطلبیم؟

برای طلبیدن اراده خدا، ابتدا باید خواست و اراده خدا را از طریق کلامش درک کنیم. خدا افکار و خواست و اراده خود را در کتاب مقدس برای ما روشن ساخته. کلام خدا را خوب تفتیش و تفحص کنید و اراده خدا را خواهید دانست و بعد از آنکه اراده او را شناختید، می توانید آن را به راحتی طالب باشید.

موفق باشید.

Mar/24/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 56 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر