من یک مسلمان هستم و اگر بخواهم مسیحی شوم . حتما باید قاعده ی تثلیث رو بپذیرم؟ حال آنکه من با تمام احترامی که برای عیسی مسیح دارم ایشان را برابر با خدا و یا اینکه مقام خدایی داشته باشد نمی دانم. و ایشان را بعنوان پیامبری اولوالعزم می دانم. سؤالم این است که برای ورود به مسیحیت پذیرش تثلیث الزامیست ؟؟؟

در پاسخ به سؤال شما می بایست اذعان دارم که این ما به عنوان بشر نیستیم که تعیین می کنیم که ذات خدا چگونه باید باشد و در واقع ما با مغز چند گرمی خود نمی توانیم ذات نامحدود و عجیب و متعالی خدا را بخوبی درک کنیم و حتی در ادیان مختلف،  پیامبران آنها به این امر معترف شده اند که در درک ذات خدا کوتاه و قاصر آمده اند.

پس ما چگونه می توانیم از خدا تصویر صحیحی داشته باشیم؟ این خداست که می بایست از طریق کلامش خود را به ما مکاشفه کند و بدون آن نمی توان هیچ تصویر صحیحی از خدا داشت و اگر هم داشته باشیم ساخته ذهن و خیالات ما است که نوعی بت پرستی می باشد.

در کتاب مقدس کاملا" روشن است که خدا در سه شخص می باشد: پدر و پسر و روح القدس و اینکه عیسی مسیح خدای پسر است که انسان شد و به زمین آمد تا ما را از اسارت گناهانمان و سقوطی که کرده بودیم نجات بخشد، امری اساسی در ایمان مسیحی است و بدون ایمان به خداوندی عیسی مسیح نجاتی از گناهانمان میسر نخواهد شد. در رساله رومیان فصل 10 آیه 9 شرط نجات از گناه را اعتراف به خداوندی عیسی مسیح می داند و بسیاری از مسیحیان اولیه بخاطر اعتراف به خداوندی عیسی مسیح، حتی حاضر شدند جان خود را نیز فدا کنند. توما که یکی از حواریون مسیح بود، وقتی پس از رستاخیز مسیح از مردگان او را ملاقات کرد و با دستانش بدن قیام کرده او را لمس کرد به زانو در آمد و فریاد زد: ای خداوند و ای خدای من، عیسی مسیح نه فقط او را از این اعتراف مانع نشد، بلکه او را تشویق کرد و گفت توما، تو دیدی و ایمان آوردی و خوشابحال کسانی که ندیده ایمان آورند.

اعتراف به الوهیت عیسی مسیح و ایمان به آن از اساسی ترین اصول پیروی از عیسی مسیح است و در پاسخ صریح به سؤال شما باید بگویم که: خیر. بدون ایمان به الوهیت و خداوندی عیسی مسیح هیچکس نمی تواند مسیحی نامیده شود و در ضمن برای شما دعا می کنم که با این عیسی مسیح که خداوند زنده است ملاقاتی زنده داشته باشید تا مانند توما و یوحنای رسول به این نتیجه برسید که او خداوند و خدا و اول و آخر و ابتدا و انتها و الف و یا می باشد.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

May/31/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 235 بازدید 4  

نظرات کاربران


ارسال نظر