کتاب مقدس دربارة ازدواج چه می گوید؟

 آفرینش ازدواج در کتاب پیدایش 2: 23-24 نوشته شده است: "مرد گفت، همانا اینست استخوانی از استخوانهایم و گوشتی از گوشتم، از این سبب "نساء" نامیده می شود زیرا که از انسان گرفته شد. از این سبب مرد پدر و مادر خود را ترک کرده با زن خویش خواهد پیوست و یک تن خواهند بود." خدا مرد را خلق کرد و بعد زن را برای تکمیل او آفرید. ازدواج "اصلاح مشکل" است که خداوند آنرا انتخاب کرد، بعلت این حقیقت که "و خداوند خدا گفت خوب نیست که آدم تنها باشد" (پیدایش 2: 18). کلمة "کمک کننده" در پیدایش 2: 20 برای توصیف حوا بکار رفته است که معنی آن احاطه کردن، محافظت کردن، و کمک کردن است. حوا آفریده شد تا کنار آدم بعنوان نیمة دیگرش، کمک و همکار او باشد. یک مرد و زن وقتی ازدواج می کنند، "یک تن" می شوند. این یکی شدن بیش از همه از نظر جسمانی و در نزدیکی جنسی تظاهر می کند. عهد جدید دربارة این یکی شدن یک اخطار جدید اضافه می کند. "بعد از آن دو نیستند بلکه یکتن هستند پس آنچه را خدا پیوست انسان جدا نسازد" (متی 19: 6). پولس رسول چندین رساله نوشته است که به ازدواج اشاره می کند و اینکه ایمانداران در رابطة ازدواجشان چطور باید عمل نمایند. یکی از این قسمتها در کتاب اول قرنتیان باب 7، و دیگری در افسسیان 5: 22-23 است. وقتی این دو قسمت را با هم مطالعه کنیم، اصول کتاب مقدسی به ما می دهند که چهار چوب یک رابطة زناشویی خدا پسندانه را تشکیل می دهد. قسمت افسسیان بخصوص عمیقا به یک ازدواج موفق کتاب مقدسی اشاره می کند. "ای زنان، شوهران خود را اطاعت کنید چنانکه خداوند را. زیرا که شوهر سر زن است چنانکه مسیح نیز سر کلیسا و او را نجات دهندة بدن است" (افسسیان 5: 22-23). "ای شوهران زنان خود را محبت نمایید چنانکه مسیح نیز کلیسا را محبت نمود و خویشتن را برای آن داد" (افسسیان 5: 25). "بهمین طور باید مردان زنان خویشرا مثل بدن خود محبت نمایند زیرا هر که زوجة خود را محبت نماید خویشتنرا محبت می نماید. زیرا هیچکس هرگز جسم خود را دشمن نداشته است، بلکه آنرا تربیت و نوازش می کند چنانکه خداوند نیز کلیسا را" (افسسیان 5: 28-29). "از اینجاست که مرد پدر و مادر را رها کرده با زوجة خویش خواهد پیوست و آندو یکتن خواهند بود" (افسسیان 5: 31). وقتی یک زن و شوهر ایماندار اصول خدا را رعایت می کنند، نتیجة آن یک ازدواج کتاب مقدسی است. یک ازدواج که بر اساس کتاب مقدس است در تعادلی می باشد که مسیح سر مرد و زن است. اصل کتاب مقدسی ازدواج در یکی بودن زن و شوهر است که تصویریست از یکی بودن مسیح و کلیسا.   منبع: www.gotquestions.org


Jan/18/2016 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 525 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر