آیا عیسی وارث تخت پادشاهی داوود خواهد بود( لوقا 1: 32) یا خیر( متی 1: 11 ، اول تواریخ 3: 16 و ارمیا 36: 30)؟

جواب این سؤال ارتباط مستقیم با جواب سوال پیشین دارد، همانگونه که نشان دادیم، انجیل متی بیان کننده شجره نامه یوسف است و واضح است که در ارمیا 36: 30 هیچ یک از اجداد مستقیم یوسف واجد شرایط نبود تا بر تخت داوود بنشیند ، چون یوسف خودش از نسل یکنیا بود. اما متی روشن می سازد که عیسی از نسل تنی یا فیزیکی یوسف نیست . بعد از نوشتن فهرست شجره نامه یوسف و مشکل او از لحاظ بودن از نسل یکنیا ، متی داستان تولد از باکره را شرح می دهد. پس او ثابت می کند که چگونه عیسی مسئله یکنیا  را حل کرده و همچنان برای نشستن بر روی تخت پادشاهی داوود استوار می ماند. از سوی دیگر، لوقا نشان می دهد که عیسی از نسل مستقیم داوود است بدون ارتباط داشتن با یکنیا، و او صلاحیت کامل را داشت تا وارث تخت جد خود داوود باشد. اعلان فرشته در لوقا 1: 32 تصویر را کامل می کند: " خداوند خدا تخت پادشاهی پدرش داوود را به او عطا خواهد کرد". این انتصاب الهی همراه با جد پدری، او را وارث حقیقی تخت داوود می گرداند.

( فروختن باوم 1993:12)

ترجمه: اِلما غریبیان

Oct/26/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 298 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر