طبق اول قرنتیان 14 آیات 34 و 35 چرا زنان اجازه نداشتند در کلیسا سخن بگویند؟

این مسئله که زنان نباید تعلیم دهند و باید سکوت کنند، مسئله ای است که مربوط به زمان رسولان بود. با توجه به فرهنگ آن زمان زنان سواد زیادی در اجتماع نداشتند و نمی توانستند کتب مقدسه را بخوانند تا تعلیم دهند. در ضمن با توجه به این تفسیر باید توجه داشت که در عهد جدید، زنانی که سواد داشتند و می توانستند تعلیم دهند، تعلیم می دادند. مثلاً پرسکلا زنی بود که اپلس را که یک رسول بود تعلیم داد و یا دختران فیلیپس نبوت می کردند و در نبوت، تعلیم نیز وجود دارد و در رساله به رومیان فصل 16 به زنان متعددی اشاره می شود که نقش رهبری در کلیسا را داشتند و حتی پولس آنها را همکاران خود در رتبه خودش می نامد. پس به هیچ عنوان در مسیحییت، زنان کمتر محسوب نمی شوند. البته کتاب مقدس، مخالف تسلط زنان بر مردان است و نیز بالعکس. بعضی اشاره می کنند که چرا باید زنان مطیع مردان باشند، ولی مردان مطیع زنان نباشند. باید توجه داشته باشید که در رساله پولس رسول به افسسیان درست قبل از آنکه پولس رسول بگوید زنان مطیع شوهران خود باشید، می گوید مطیع یکدیگر باشید. یعنی هم زن و هم مرد، باید مطیع یکدیگر باشند. در ترجمه هزاره نو نوشته، تسلیم یکدیگر باشید.

Feb/11/2017 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 457 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر