فرق یک انگلیکن با یک پنطیکاستی در چیست؟

کلیسای انگلیکن یا اسقفی کلیسایی است که می توان آن را فرقه ای در میان پروتستان و کاتولیک تامید. در این فرقه مظاهر زیادی از پروتستانتیزم و کاتولیسیزم را شاهد هستیم. باید توجه داشته باشیم که در کلیسای انگلیکن جریان کریزماتیک نیز در اواسط قرن بیستم بشدت رسوخ یافت و بسیاری از کلیساهای کریزماتیک انگلیکن به پری روح القدس و عطایای آن چنانکه در کلیساهای پنتیکاستی به آن معتقدند، اعتقاد دارند و آن را تجربه کرده اند.

کلیساهای پنتیکاستی معتقد به ظهور عطایای روح القدس در عصر حاضر هستند و به معجزات و شفا و تعمید روح القدس به عنوان تجربه ای جداگانه از ایمان به مسیح و تولد تازه که اولین نشانه آن تکلم به زبانهاست، معتقد می باشند. کلیساهای پنتیکاستی به کار روح القدس به عنوان عملی اساسی در هدایت کلیسا به همراهی مکاشفه کلام خدا معتقدند.

برای اطلاعات بیشتر به شما توصیه می کنم به مقالاتی که در باره این فرقه ها در وب سایت ما موجود است و به تفصیل به آنها پرداخته شده، مراجعه کنید.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

May/31/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 227 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر