آیا خدا / کتاب مقدس تبعیض جنسی دارد؟

 تبعیض جنسی معمولا بنفع یک جنس ، یعنی جنس مرد است که بر جنس دیگر ، یعنی جنس زن تسلط دارد. کتاب مقدس مراجع زیادی در مورد زنان دارد که بر طبق افکار مدرن امروزی بنظر تبعیض قائل شدن نسبت به زن می آید. اما ما باید بخاطر داشته باشیم که وقتی کتاب مقدس عملی را توضیح می دهد، معنی آن الزاما این نیست که آنرا تایید می کند. کتاب مقدس توصیف می کند که مردها با زنان فقط کمی بهتر از یک شئی رفتار می کنند، اما معنی آن این نیست که خدا اینکار را تایید می کند. کتاب مقدس بیش از آنکه بخواهد بر روی شکل دادن جوامع تمرکز داشته باشد بر روی شکل دادن روح و جان ما تمرکز دارد. زیرا خدا می داند که عوض شدن قلب باعث عوض شدن رفتار می شود. در زمان عهد عتیق، تقریبا در تمام دنیا همة فرهنگها اساس مردسالاری داشتند. این نه فقط در کتاب مقدس بلکه در تمام قوانین جامعه ها از نظر تاریخی بسیار واضح است. با ارزشهای امروزی و جهان بینی زمینی انسان، این را "تبعیض جنسی" می گویند. خدا ترتیبی را در جامعه قرار داد و نه انسان و او نویسندة برقراری اصول اقتدار و رهبریت در جامعه می باشد. بهرحال، انسان در اینمورد هم مثل هر چیز دیگری سقوط کرده این نظم را بر هم زده است. سقوط انسان باعث نابرابری بین مرد و زن در طی تاریخ شده است. تبعیض و نابرابری که ما در دنیای خود می بینیم چیز جدیدی نیست. این نتیجة سقوط انسان و ورود گناه است. بنابراین، ما به راستی می توانیم بگوییم که تبعیض جنسی نتیجة گناه است. با رشد کردن در مکاشفات کتاب مقدس، ما می توانیم از این تبعیض جنسی و در واقع از همة کارهای گناه آلود نژاد بشر شفا بیابیم. برای پیدا کردن و نگه داشتن تعادل روحانی بین مقامها و مسئولیتهای خدادادی، ما باید به کلام مقدس رجوع کنیم. عهد جدید تکمیل عهد عتیق است و ما در آن اصولی را پیدا می کنیم که سلسله مراتب مسئولیت و اقتدار و راه شفا از گناهان منجمله گناه تبعیض جنسی را که مرض تمامی بشر است به ما نشان می دهند. صلیب مسیح بزرگترین برقرار کنندة این تعادل است. یوحنا 3: 16 می گوید، "هر کس که ایمان بیاورد" و این عبارتی جامع و همگانیست که هیچکس را بر اساس موقعیت اجتماعی، ظرفیت روانی، و یا جنسیتش بیرون نمی اندازد. بعلاوه ما قسمتی را در کتاب غلاطیان می بینیم که از برابری موقعیت ما برای نجات صحبت می کند. "زیرا همگی شما بوسیلةایمان در مسیح عیسی پسران خدا می باشید. زیرا همة شما که در مسیح تعمید یافتید مسیح را در بر گرفتید. هیچ ممکن نیست که یهود باشد یا یونانی و نه غلام و نه آزاد و نه مرد و نه زن زیرا که همة شما در مسیح عیسی یک می باشید" (غلاطیان 3: 26-28). در صلیب تبعیض جنسی نیست. نمی توان گفت کتاب مقدس تبعیض جنسی دارد چون این نتیجة گناه در مرد و زن را بطور دقیق ترسیم کرده است. کتاب مقدس همه نوع گناهی را بیان می کند: برده داری و اسارت و شکستهای بزرگترین قهرمانان را. در عین حال این کتاب جواب و درمان آن گناهان را که بر علیه خدا و ترتیبات اوست به ما می دهد، یعنی درمان برای برقراری رابطة صحیح با خدا. عهد عتیق برای قربانی نهایی به جلو نگاه می کرد و هر بار که قربانیی برای گناه داده می شد، این تعلیم را یاد آوری می کرد که ما نیاز به آشتی کردن با خدا داریم. در عهد جدید، "بره ای که گناه جهان را بر می دارد" بدنیا آمد، مرد، دفن شد و دوباره قیام کرد، و بعد به جای خودش در بهشت صعود کرد، و آنجا او برای ما شفاعت می کند. از طریق ایمان به اوست که درمان گناه پیدا می شود، و این شامل گناه تبعیض جنسی هم هست. محکوم کردن کتاب مقدس به تبعیض نژادی دلیل نا آگاهی به کلام خداست. وقتی مردها و زنان در هر سنی جای خدادادی خود را بشناسند و بر اساس این مطلب زندگی کنند که "خداوند چنین می گوید،" آنوقت تعادل زیبایی بین دو جنس ایجاد می شود. تعادل آن است که خدا از اول با آن شروع کرد، و همان است که با آن به انتها خواهد رسانید. مردم توجه زیادی به نتایج مختلف گناه می کنند ولی توجه زیادی به ریشة آنها نمی شود. فقط وقتیکه از طریق عیسی مسیح شخصا با خدا آشتی صورت می گیرد تساوی حقیقی بین زن و مرد پیدا می شود. "و حق را خواهید شناخت و حق شما را آزاد خواهد کرد" (یوحنا 8: 32). درضمن خیلی مهم است که درک کنیم اینکه کتاب مقدس نقش های متفاوتی به مردها و زنان داده است دلیل تبعیض جنسی بین آنها نیست. کتاب مقدس این را کاملا واضح می کند که خدا می خواهد مردها نقش رهبری را در کلیسا و در خانه داشته باشند. آیا این ارزش زن را پایین می برد؟ مسلما نه! معنی آن این است که در دنیای گناه آلود ما، باید یک سیستم رهبری وجود داشته باشد. خدا این سیستم را برای خوبی خود ما برقرار کرده است. تبعیض جنسی استفادة غلط از نقشهای زن و مرد است، نه وجود خود این نقشها.     منبع: www.gotquestions.org


Jan/18/2016 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 713 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر