اگر شخص دعانويسي براي من جادو كرده باشد و زندگي مرا احاطه كرده باشد تا جاييكه از اتفاقات روزمره من اطلاع دارد بايد چگونه با آن مقابله كنم؟ و سؤال بعدي اينست كه يكي از دوستانم مسيحي مي باشد و به من گفت اگر اجازه من باشد مي تواند از كشيش كليسا بخواهد تا دعا كند و مرا از جادوي دعانويس رهايي بخشد و اگر بتوانید اجازه شخص دعانويس را بگيريد اين توانايي را دارد كه تمام جن ها و موكل هاي دعانويس را ازش بگيريد تا جاييكه قدرتش مثل يك شخص عادي برگردد، آيا اين مطالب صحت دارد و كشيش قدرت همچين كاري را دارد؟

برای برخورد با چنین مشکلی حتما"  یا الزاما" نیاز به حضور کشیش و دعای او نمی باشد، بلکه اگر شخص ایماندار به مسیح، جایگاه و هویت و مقام خود را در مسیح بداند و از آن آگاهی داشته باشد می تواند خودش تأثیر دعای دعانویس را با استفاده از اقتدار خویش به نام عیسی مسیح باطل کند و خود را زیر پوشش خون مسیح بیاورد و از اثرات آن آزاد شده، رهایی یابد.

Sep/18/2018 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 515 بازدید 3  

نظرات کاربران


ارسال نظر