فرشتگان کتاب مقدس: شیطان

لغت فوق به معنای   متخاصم و مُدَعی   می‌باشد. 

شیطان از فرشتگان خداوند است، که بواسطه غرور خود از آسمان رانده و به زمین سقوط کرد. شیطان به نامهای مختلف از قبیل ابلیس، بعلزَبول، فرمانروای دیوها، نابود کننده، مار قدیمی، اژدها، فرمانروای دنیا و خداوند این جهان، نامیده شده است.
ابلیس دشمن دائمی خداوند، مسیح، ملکوت الهی، پیروان مسیح و حقیقت است. وی پر از کذب و بدخواهی است و از هر راهی برای گمراه کردن استفاده می‌کند. در کتاب ایوب شیطان به عنوان مدعی، در مقابل خداوند ظاهر شده تا برای ایوب مشکل ایجاد کند، داود را در سرشماری قوم اسرائیل وسوسه کرد، و عیسای مسیح را سه بار مورد امتحان قرار داد.
قدرت وی در این جهان زیاد است و مانند شیر غرانی در جستجوی انسانهاست تا آنها را بلعیده و اسیر خود کرده، تا اراده او را به انجام برسانند. ولی روزهای شیطان شمرده شده و ایام وی به انتها خواهد آمد. مسیحیان از مکرهای وی آگاه و به قوت خداوند در مقابل او مقاومت می‌کنند. با مرگ عیسای مسیح بر روی صلیب بود که قدرت شیطان بر مرگ از بین رفت.

 منابع کتاب مقدس:   مکاشفه باب ۱۲، ۲۰ - تیموتائوس اول باب ۳ - ایوب باب ۲ - یوحنا باب ۱۲، ۱۴ - افسسیان باب ۲ - قرنتیان دوم باب ۲، ۴، ۱۲، ۱۳ - متی باب ۴ - پطرس اول باب ۵ - یعقوب باب ۴ - عبرانیان باب ۲ - اول تواریخ باب ۲۱

  مکاشفه باب ۱۲ آیه ۷ تا ۹ 
۷ و در آسمان جنگ شد: میکائیل و فرشتگانش با اژدها جنگ کردند و اژدها و فرشتگانش جنگ کردند، ۸ ولی غلبه نیافتند بلکه جای ایشان دیگر در آسمان یافت نشد. ۹ و اژدهای بزرگ انداخته شد، یعنی آن مار قدیمی که به ابلیس و شیطان مسمی است که تمام ربع مسکون را می‌فریبد. او بر زمین انداخته شد و فرشتگانش با وی انداخته شدند.  

  تیموتائوس اول باب ۳ آیه ۶ 
۶ و نه جدیدالایمان که مبادا غرور کرده، به حکم ابلیس بیفتد.  

  ایوب باب ۲ آیه ۱ تا ۶ 
۱ و روزی واقع شد كه پسران خدا آمدند تا به حضور خداوند حاضر شوند؛ و شیطان نیز در میان ایشان آمد تا به حضور خداوند حاضر شود. ۲ و خداوند به شیطان گفت: «از كجا آمدی؟» شیطان در جواب خداوند گفت: «از تردّد نمودن در جهان و از سیر كردن در آن.» ۳ خداوند به شیطان گفت: «آیا در بنده من ایوب تفكّر نمودی كه مثل او در زمین نیست؟ مرد كامل و راست و خداترس كه از بدی اجتناب می‌نماید و تا الا´ن كاملّیت خود را قایم نگاه می‌دارد، هر چند مرا بر آن واداشتی كه او را بی سبب اذیت رسانم.» ۴ شیطان در جواب خداوند گفت: «پوست به عوض پوست، و هر چه انسان دارد برای جان خود خواهد داد. ۵ لیكن الا´ن دست خود را دراز كرده، استخوان و گوشت او را لمس نما و تو را پیش روی تو ترك خواهد نمود.» ۶ خداوند به شیطان گفت: «اینك او در دست تو است، لیكن جان او را حفظ كن.»  

  مکاشفه باب ۲۰ آیه ۲ 
۲ و اژدها یعنی مار قدیم را که ابلیس و شیطان می‌باشد، گرفتار کرده، او را تا مدت هزار سال در بند نهاد.  

  یوحنا باب ۱۲ آیه ۳۱ 
۳۱ الحال داوری این جهان است و الان رئیس این جهان بیرون افکنده می‌شود.  

  یوحنا باب ۱۴ آیه ۳۰ 
۳۰ بعد از این بسیار با شما نخواهم گفت، زیرا که رئیس این جهان می‌آید و در من چیزی ندارد.  

  افسسیان باب ۲ آیه ۲ 
۲ که در آنها قبل، رفتار می‌کردید برحسب دوره این جهان، بر وفق رئیس قدرت هوا یعنی آن روحی که الحال در فرزندان معصیت عمل می‌کند.  

  قرنتیان دوم باب ۴ آیه ۴ 
۴ که در ایشان خدای این جهان فهم‌های بی ایمانشان را کور گردانیده است که مبادا تجلی بشارت جلال مسیح که صورت خداست، ایشان را روشن سازد.  

  متی باب ۴ آیه ۱ تا ۱۱ 
۱ آنگاه عیسی به دست روح به بیابان برده شد تا ابلیس او را تجربه نماید. ۲ و چون چهل شبانه روز روزه داشت، آخر گرسنه گردید. ۳ پس تجربه كننده نزد او آمده، گفت: «اگر پسر خدا هستی، بگو تا این سنگها نان شود.» ۴ در جواب گفت: «مكتوب است انسان نه محض نان زیست میكند، بلكه به هر كلمه‌ای كه از دهان خدا صادر گردد.» ۵ آنگاه ابلیس او را به شهر مقدّس برد و بر كنگره هیكل برپا داشته، ۶ به وی گفت: «اگر پسر خدا هستی، خود را به زیر انداز، زیرا مكتوب است كه فرشتگان خود را درباره تو فرمان دهد تا تو را به دستهای خود برگیرند، مبادا پایت به سنگی خورد.» ۷ عیسی وی را گفت: «و نیز مكتوب است خداوند خدای خود را تجربه مكن.» ۸ پس ابلیس او را به كوهی بسیار بلند برد و همه ممالک جهان و جلال آنها را بدو نشان داده، ۹ به وی گفت: «اگر افتاده مرا سجده كنی، همانااین همه را به تو بخشم.» ۱۰ آنگاه عیسی وی را گفت: «دور شو ای شیطان، زیرا مكتوب است كه خداوند خدای خود را سجده كن و او را فقط عبادت نما.» ۱۱ در ساعت ابلیس او را رها كرد و اینک فرشتگان آمده، او را پرستاری مینمودند.  

  متی باب ۱۲ آیه ۲۴ 
۲۴ لیکن فریسیان شنیده، گفتند: «این شخص دیوها را بیرون نمی‌کند مگر به یاری بعلزَبول، رئیس دیوها!»  

  متی باب ۱۳ آیه ۱۹ 
۱۹ کسی که کلمه ملکوت را شنیده، آن را نفهمید، شریر می‌آید و آنچه در دل او کاشته شده است می‌رباید، همان است آنکه در راه کاشته شده است.  

  متی باب ۱۳ آیه ۳۸ تا ۳۹ 
۳۸ و مزرعه، این جهان است و تخم نیکو ابنای ملکوت و کرکاسها، پسران شریرند. ۳۹ و دشمنی که آنها را کاشت، ابلیس است و موسم حصاد، عاقبت این عالم و دروندگان، فرشتگانند.  

  پطرس اول باب ۵ آیه ۸ 
۸ هشیار و بیدار باشید زیرا که دشمن شما ابلیس مانند شیر غران گردش می‌کند و کسی را می‌طلبد تا ببلعد.  

  تیموتائوس دوم باب ۲ آیه ۲۶ 
۲۶ تا از دام ابلیس باز به هوش آیند که به حسب اراده او صید او شده‌اند.  

  قرنتیان دوم باب ۲ آیه ۱۱ 
۱۱ تا شیطان بر ما برتری نیابد، زیرا که از مکاید او بیخبر نیستیم.  

  یعقوب باب ۴ آیه ۷ 
۷ پس خدا را اطاعت نمایید و با ابلیس مقاومت کنید تا از شما بگریزد.  

  عبرانیان باب ۲ آیه ۱۴ 
۱۴ پس چون فرزندان در خون و جسم شراکت دارند، او نیز همچنان در این هر دو شریک شد تا بوساطت موت، صاحب قدرت موت یعنی ابلیس را تباه سازد،  

  اول تواریخ باب ۲۱ آیه ۱ 
۱ و شیطان به ضد اسرائیل برخاسته، داود را اغوا نمود كه اسرائیل را بشمارد.

برگرفته از وب سایت: www.razgah.com

May/28/2019 دنیای پس از مرگ کشیش ورژ باباخانی 74 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر