فراماسون چیست و انان چه اعتقاداتی دارند؟

فراماسون یا ستاره شرق و سازمانهای مخفی مانند آنان در ظاهر گردهم آئیهای بی ضرر می مانند. بسیاری از آنان ظاهرا ایمان به خداوند را رواج می دهند. اما با نگاهی عمیقتر به وضوح دیده می شود که تنها معیار ایمانی آنان اعتقاد به هرگونه موجود خارق العاده می باشد مانند خدای اسلام و هندو و  مذهبهای دیگر. اعتقادات ضد کتاب مقدسی و ضد مسیحی این سازمان تا حدی در پشت ظاهر مسیحی مانند آن مخفی شده است. در نقاط زیر مقایساتی در مورد تعلیمات کتاب مقدس و اعتقادات رسمی فراماسون انجام شده است:                                                                                                                                                                                 

نجات از گناه:                                                                                                                        

دیدگاه کتاب مقدس: عیسی قربانی گناه شد در حضور خداوند زمانی که جان خود را بر روی صلیب فدای گناهان ایمانداران کرد( افسسیان 2: 8-9  رومیان 5: 8 یوحنا 3: 16)                                                                               

دیدگاه ماسونی: با ملحق شدن به سازمان فراماسون  باید که یک مسیحی اعتقاد خود را در مورد مسیح به عنوان تنها راه نجات و خداوند و سرور کنار بگذارند..آنان بر این باورند که شخص با انجام کارهای نیکو و بهبودی شخصیت به بهشت راه می یابد.

دیدگاه در مورد کتاب مقدس:                                                                                                       

بینش کتاب مقدس: کاملا  الهام گرفته از وحی الهی – این کتب بی نقص و تعالیم و اقتدار آن والا و نهایی است. کتاب مقدس کلام خدا است ( 2 تیموتاؤس 3: 16  1 تسالونیکیان 2: 13)                                                                        

نظر ماسون : کتاب مقدس تنها  یکی از کتب احکام مقدس می باشد که  از دیدگاه فراماسون دارای اهمیت یکسانی هستند. کتاب مقدس کتابی مهم است تنها از دیدگاه اعضایی که ادعای مسیحی بودن را دارند. همچنان که قرآن برای مسلمانان مهم است. کتاب مقدس  کتاب انحصاری خدا نیست و همچنین تنها مکاشفه خداوند برای شناساندن خود به آدمیان نیست. آن فقط یکی ازمراجع کتابهای مذهبی  می باشد و راهنمای خوب اخلاقی است.کتاب مقدس به عنوان نشانه ای از خواست خداوند تلقی می شود مانند متنهای دیگری مانند قرآن و ریگوداس.                                                                                                   

آموزه خدا:                                                                                                                           

نگاه کتاب مقدس: تنها یک خدا وجود دارد. نامهای متفاوت خداوند اشاره ای است به خدای اسرائیل و  نمایانگر ویژه گیهای مخصوص خداوند است. پرستش خدایان غیر و یا خواندن نام آنان بت پرستی است.( خروج 3: 20) پولس رسول  بت پرستی را گناهی زشت و فجیع نامید( 1 قرنتیان 10: 14) و به گفته یوحنا بت پرستان در جهنم نابود خواهند شد( مکاشفه 21: 8).

از دیدگاه ماسونیها: تمام اعضا باید به یک نوعی از خدایان معتقد باشند. مذاهب مختلف ( مسیحیت – دین یهود-اسلام و غیره) همگی یک خدا را می پرستند تنها او را با اسامی مختلف می نامند. فراماسونها تمامی مردم را از ادیان مختلف دعوت می کنند حتی اگر خدای ناشناس و بی نامی را بپرستند هنوز هم به یک خدای واحد و پدر همگان دعا می کنند.                           

آموزه عیسی و تثلیث:                                                                                                              

دیدگاه کتاب مقدس:عیسی خدا است متجلی شده در جسم انسان ( متی 1:18 تا 24  و یوحنا 1:1). عیسی شخص دوم تثلیث است( متی 28: 19 و مرقس 1: 9 تا 11). هنگامی که بر روی این زمین بود انسان کامل( مرقس 4: 38و متی 4 :2)و خدای کامل بود( یوحنا 20: 28- یوحنا 1:1 و2- اعمال رسولان 4:10 تا 12). مسیحیان باید در نام او دعا کنند و او را به دیگران اعلام کنند علیرغم بد رفتاری نسبت به مسیحیان( یوحنا 14: 13 و 14-اول یوحنا 2: 23- اعمال رسولان 4: 18 تا 20).           

از دیدگاه ماسون: عیسی  و خدای سه گانه پدر و پسر و روح القدس هیچ خصوصیتی ندارند پس هیچ اموزه ای به عنوان خداوندی عیسی وجود ندارد. در نام عیسی دعا کردن و حتی آوردن نام او در سازمان بسیار غیر ماسونی تلقی می شود. پیشنهاد این اعتقاد که عیسی تنها راه نجات است بر ضد اصل تحمل و بردباری است. نام عیسی از آیات کتاب مقدس که در مراسم ماسونی استفاده میشود حذف شده است. عیسی در سطح تمام رهبران دیگر دینی است.

بشریت و گناه:                                                                                                          

دیدگاه کتاب مقدس: تمام انسانها با ذات گناه الود متولد می شوند.کاملآ فاسد و نیازمند به نجات از گناه هستند( رومیان3: 23- 5: 15-  مزمور 51: 5؛ افسسیان2: 1) .  به علت سقوط انسان کتاب مقدس توانایی شخص را برای تکامل اخلاقی به تنهایی انکار می کند.( اول یوحنا 1: 8 تا 10- رومیان1: 18- 25)                                                                                  

نظر ماسون: ماسونها بوسیله نشانه ها وعلامتها بیگناهی انسان را تدریس میدهند . انسان تنها "باطنآ  بی ادب و ناقص است" . انسان میتواند به  شخصیت و رفتار خود از طرق مختلف  بهبود بخشد. مانند اعمال نیکو و خیر و انجام وظایف شهروندی وزندگی اخلاقی والا. انسان توانایی بهبود اخلاقی و روحانی را  تا رسیدن به کمال را در خویش دارد.                          

هنگامی که یک مسیحی سوگند فراماسونی را می خورد او  پیروی از قوانین زیر را که خداوند نادرست و گناه خوانده است اعلام می کند:                                                                                                                                 

1. نجات توسط اعمال نیکوی شخص کسب می شود.                                                                                        

2. عیسی برابر و یکی از پیامبران است.                                                                                                  

3. آنان می بایست در سازمان سکوت کرده و نام عیسی را بر زبان نیاورند.                                                           

4.آنان در ظلمت  و نادانی کامل وارد سازمان می شوند. در صورتی که کتاب مقدس مسیحیان را  فرزندان نور که ساکن در نور    جهان -عیسی مسیح هستند، می نامد.                                                                                                                   

5. مسیحیانی که سوگند ماسونی خورده ند اغلب نام خداوند را بیهوده به زبان می آورند و به کفر گویی کشیده می شوند.            

6. ماسونها اعلام می کنند که ( مهندس عظیم این جهان) که خدای حقیقی است در تمام خدایان ادیان مختلف  آشکار شده است. 

7. دعای مسیحیان در فراماسونی حالت عمومی به خود می گیرد و آنان باید در نام "عام" دعا کنند تا باعث بی احترامی به برادران ماسونی خود نگردند.                                                                                                                           

8. مسیحیانی که عضو سازمان ماسون می شوند و عقاید آنان را پیروی می کنند، ضربه عمیقی به شهادت خود به عنوان یک مسیحی می زنند و نمی توانند در فضای تلقینی این سازمان که آموزه  دیگری از نجات را دارد شاهدان خوبی باشند.           

9. با عضو شدن در سازمان ماسونی یک مسیحی اجازه می دهد تا فکر و روح و جسم خود را بوسیله اشخاصی که آموزه های اشتباهی را دارند آلوده شود.                                                                                                               

چنان که مشاهده می کنید  ماسونی منکر و ضد اعتقادات واضح کتاب مقدس می باشد. ماسونی همچنین افراد را ملزم به اعمال نادرستی میکند که کتاب مقدس کاملآ با آن مخالف است.در نتیجه یک مسیحی نباید عضو هیچ سازمان و اجتماع مرموزی گردد  که رابطه ای با فراماسونها دارد.

منبع پیشنهادی: The secret teachings of the masonic lodge by ankerberg and weldon

منبع مقاله: www.gotquestions.org

ترجمه: الما غریبیان

                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                               

Oct/11/2016 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 1133 بازدید 4  

نظرات کاربران


ارسال نظر