کدام یک از پسران زروبابل ، یکی از اجداد عیسی مسیح بود، ابیهود، ( متی 1: 13) یا ریسا (لوقا 3: 27)، در مورد زروبابل چه ( اول تواریخ 3: 19 تا 20)؟                                                                                                                                    

همچون موارد ذکر شده پیشین، دو شئلتیئیل متفاوت دارای دو زروبابل متفاوت هستند، پس هیچ مشکلی نیست که پسرانشان اسامی مختلفی داشتند. نباید باعث تعجب باشد که در هر دو خانواده مریم و یوسف،  زروبابل پسر شئلتیئیل وجود دارد. در متی می خوانیم که نام پدر یوسف ، یعقوب بود. البته که در کتاب مقدس اشاره ای به یک یوسف پسر یعقوب دیگری هم شده است ، آنکه به شخص دوم در قدرت مصر ارتقاء پیدا کرد. ( پیدایش 37: 47). ما در اینجا هیچ لزومی نمی بینیم برای اشاره به اینکه این دو یک شخص نمی باشند، پس نباید مشکلی نیز داشته باشیم با دو شخص با اسامی زروبابل پسر شئلتیئیل.                                                      

زروبابل ذکر شده در اول تواریخ 3: 19 و 20 می تواند سومین باشد. مجددا" ، این هیچ مشکلی را به وجود نمی آورد، در کتاب مقدس مریم های بسیاری نامیده شده اند، چونکه مریم نام رایجی بود. در این مورد نیز همین دلیل صدق می کند. این زروبابل می تواند پسر عموی آن که در متی 1: 12و 13 اشاره شده باشد. مقایسه ای در میان متی و اول تواریخ این درخت خانواده را به دست می دهد: 

یهویاقیم

}

شئلتیئیل---ملکیرام---فدایاه---شناصر---یقمیا---هوشاماع---ندبیا---

}                                             }

زروبابل                                  زروبابل----شمعیا---

}                                             }

ابیهود                                     7 پسر

}

یوسف

 

ترجمه: اِلما غریبیان

Oct/16/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 284 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر