معنی کلمه خدا وخداوند از نظر من چون کلمه وند به خدا اضافه می شود، معنی هم عوض می شود مثل شهر وشهروند؟ در خیلی از آیات انجیل، خدا را خدا خطاب کرده وعیسی مسیح را خداوند خطاب کرده آیا در هنگام صحبت وسخنرانیها ویا موعظه این دو را می توان به جای هم استفاده کرد؟

کلمه خداوند که در بعضی ترجمه ها سرور نیز ترجمه شده به معنای سرور و ارباب و مالک نیز می باشد، اما قوم یهود این کلمه را برای خدا استفاده می کردند و هیچ انسانی را خداوند خطاب نمی کردند و با توجه به اینکه در انجیل یوحنا می خوانیم که وقتی توما با مسیح زنده شده از مردگان برخورد کرد و او را لمس نمود و اعتراف کرد ای خداوند و ای خدای من! و عیسی مسیح مانع او نشد که او را خدا خطاب کند و نیز بسیاری آیات دیگر در عهد جدید که نشان دهنده الوهیت عیسی مسیح می باشند، اعتراف به خدا بودن و الوهیت مسیح با خداوندی او یعنی سرور بودن و مالک بودنش هیچ تضادی ندارد و نیز نباید فراموش کنیم که در قرون اولیه مسیحیت، مسیحیان  تنها عیسی مسیح را خداوند یا خداوندگار می خواندند و از خواندن قیصر به عنوان خداوندگار ابا می کردند و به این خاطر جلوی شیران گرسنه انداخته می شدند و زنده زنده سوزانده می شدند.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

 

Nov/13/2017 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 295 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر