آیا وعده خداوند برای مردان و زنان مسیحی هم به مانند قران هست.یعنی باغها و حوریان و ... یا اشاره مستقیمی در انجیل و یا تورات به آن نشده است؟

در کتاب مقدس هیچ اشاره ای به حوریان و باغهای بهشتی و نهرهای عسل و شراب نشده است. کتاب مقدس تأکید دارد که ملکوت آسمان اکل و شرب و لهو و لعب نیست و هدف خدا از ملکوت آسمان ایجاد رابطه ای صمیمانه و دوستانه و عمیق با انسان و دوستی با او و نیز دوستی و رابطه مقدس و پاک در میان مؤمنین و مقدسین اوست. کتاب مقدس به آسمان و زمین جدیدی اشاره دارد که خدا برای مؤمنینش فراهم خواهد کرد تا در آن در پرستش و خدمت خدا ایام خود را تا به ابد در پاکی و قدوسیت و مشارکت عمیق با خدا و یکدیگر بگذرانند.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Jun/02/2018 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 159 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر