اطلاعاتی در مورد ملک فارس می خواستم

کتاب مقدس به ما نشان می دهد که خدا به انسان حکومت و فرمانروایی بر زمین را سپرد و طولی نکشید که انسان، این فرمانروایی و سلطه را با نااطاعتی از خدا و ارتکاب گناه به شیطان سپرد، به همین خاطر در عهد جدید، شیطان به عنوان رئیس این جهان نامیده شده است(البته به طور موقت تا بازگشت عیسی مسیح). با سقوط شیطان از مقامش به عنوان فرشته خدا، یک سوم از فرشتگان خدا، او را همراهی کردند و آنها همان ارواح پلید و دیوها می باشند. پولس رسول در دوم قرنتیان 12: 2و3 اشاره به آسمان سوم می کند که همان فردوس است، یعنی حضور قدوس خدا و فرشتگان و مقدسین او. کتاب مقدس معتقد به سه آسمان است و نه هفت آسمان، چنانکه در بعضی مذاهب این اعتقاد وجود دارد که هفت آسمان وجود دارد!  آسمان اول، همان آسمانی است که برای ما انسانها قابل رؤیت است، یعنی همان جو یا اتمسفر زمین. آسمان سوم همان حضور خدا و فرشتگان و مقدسین اوست و آنچه باقی می ماند آسمان دوم است. در افسسیان 6: 12 به قدرتها، ریاستها، خداوندگاران این دنیای تاریک و فوجهای ارواح شریر در "جایهای آسمانی" اشاره دارد. این جایهای آسمانی، نه آسمان اول و نه آسمان سوم است بلکه همان آسمان دوم می باشد، یعنی فضای بین جو زمین و حضور خدا. از کتاب دانیال فصل 10: 13 اینطور برداشت می شود که شیطان نیز از خدا تقلید کرده و برای خود رئیس دیوها مشخص کرده است و این رئیس دیوها بر ممالک مختلف حکومت می کنند و دیوها و ارواح ناپاک زیادی آنها را اطاعت می کنند و یکی از این رؤسا همان رئیس مملکت پارس است که در کتاب دانیال 10: 13 به آن اشاره می کند. جنگ کلیسای مسیح با ارواح شریر و این رؤسا و قدرتها در جایهای آسمانی است و فرشتگان خدا نیز کلیسای خدا را کمک می کنند تا این جنگ به پیروزی نهایی نائل شود.

Sep/08/2017 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 426 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر