گفتار بزرگان‌ در وصف‌ كتاب‌مقدس‌

آبراهام‌ لينكلن‌: «به‌ اعتقاد من‌ كتاب‌مقدس‌ بهترين‌ هديه‌اي‌ است‌ كه‌ خداوند به‌ انسان‌ عطا فرموده‌. تمام‌ نعمتهاي‌ «نجات‌ دهنده‌» جهان‌ (عيسي‌ مسيح‌) از طريق‌ اين‌ كتاب‌ به‌ ما مي‌ رسد.»

ويليام‌ گلد ستون‌، سياستمدار انگليسي‌:  «در طول‌ عمر خود افتخارآشنايي‌ با نود و پنج‌ نفر از مردان‌ بزرگ‌ را داشته‌ام‌، كه‌ از اين‌ عده‌ هشتادوهفت‌ نفرشان‌ پيروان‌ كتاب‌مقدس‌ بوده‌اند. مُهر «اصالت‌ خاص‌» بر كتاب‌مقدس‌ خورده‌، و فاصله‌اي‌ بي‌ حد و حصر آن‌ را از هر كتاب‌ ديگري‌ جدا ساخته‌ است‌.»

جرج‌ واشنگتن‌:    «بدون‌ خدا و كتاب‌مقدس‌ غيرممكن‌ است‌ بتوان‌ دنيا را بدرستي‌ اداره‌ كرد.»

ناپلئون‌:  «كتاب‌مقدس‌ يك‌ كتاب‌ صِرف‌ نيست‌، بلكه‌ يك‌ «موجود زندة‌» قدرتمندي‌ است‌ كه‌ آنچه‌ را كه‌ در برابرش‌ قد علم‌ كند به‌ خاك‌ مي‌ مالد.»

دانيل‌ وبستر:    «اگر در فكر و قلم‌ من‌ چيزي‌ قابل‌تحسين‌ وجود داشته‌ باشد، آن‌ را مديون‌ والدين‌ خود هستم‌ كه‌ از بدو كودكي‌ عشق‌ به‌ كتاب‌مقدس‌ را در من‌ بوجود آوردند. چنانچه‌ اصول‌ آموزندة‌ كتاب‌مقدس‌ را بكار بنديم‌، كشور ما هرچه‌ بيشتر كاميابتر خواهد شد؛ اما اگر ما و آيندگان‌ ما از تعاليم‌ و احكام‌ آن‌ سر باز زنيم‌، هيچ‌ زباني‌ قادر نخواهد بود مصيبت‌ بي‌ وقفه‌اي‌ را كه‌ گريبانگير ما مي‌ شود و شكوه‌ و عظمت‌ ما را به‌ نابودي‌ مي‌ كشد، توصيف‌ كند.»

تامس‌ كارليت‌، نويسندة‌ انگليسي‌:  «كتاب‌مقدس‌ حقيقي‌ترين‌ بياني‌ است‌ كه‌ به‌ شكل‌ حروف‌ الفبا از روح‌ انسان‌ تراوش‌ كرده‌ است‌. كتاب‌مقدس‌ همچون‌ پنجره‌اي‌ است‌ كه‌ خداوند گشوده‌ تا همة‌ انسانها بتوانند از داخل‌ آن‌ آرامش‌ و سكون‌ ابديت‌ را مشاهده‌ كنند، و از دور خانة‌ فراموش‌ شدة‌ خود را به‌ ياد آورند.»

جان‌ راسكين‌، نويسندة‌ انگليسي‌:   «در آثار من‌ اگر هنر و شايستگي‌ مي‌ بينيد بدانيد كه‌ آن‌ را مديون‌ مادرم‌ هستم‌ كه‌ وقتي‌ كودكي‌ بيش‌ نبودم‌ هر روز قسمتي‌ از كتاب‌مقدس‌ را براي‌ من‌ مي‌ خواند و مرا برآن‌ مي‌ داشت‌ تا هر روز آيه‌اي‌ را از بركنم‌.»

تامس‌ هاكسلي‌، زيست‌ شناس‌ و نويسندة‌ انگليسي‌: «كتاب‌مقدس‌ منشور آزادي‌ فقيران‌ و مظلومان‌ است‌. نژاد بشر در شرايطي‌ نيست‌ كه‌ بتواند بدون‌ آن‌ بسر برد.»

ويليام‌ سوئرد، سياستمدار آمريكايي‌:    «تمام‌ اميد پيشرفت‌ انسان‌ به‌ توسعه‌ و گسترش‌ نفوذ كتاب‌مقدس‌ بسته‌ است‌.»

پاتريك‌ هنري‌، سياستمدار آمريكايي‌:     «كتاب‌مقدس‌ مي‌ارزد به‌ تمام‌ كتابهايي‌ كه‌ تابحال‌ به‌ چاپ‌ رسيده‌اند.»

يو. اس‌. گرانت‌، هجدهمين‌ رئيس‌ جمهور آمريكا: «كتاب‌مقدس‌ لنگر آزادي‌ ماست‌.»

هورِس‌ گريلي‌، روزنامه‌ نگار و رهبر سياسي‌ آمريكايي‌:     «غيرممكن‌ است‌ بتوان‌ ملتي‌ را كه‌ اهل‌ مطالعة‌ كتاب‌مقدس‌ است‌، از لحاظ‌ ذهني‌ يا اجتماعي‌ به‌ بردگي‌ كشيد. آزادي‌ بشر بر پايه‌ كتاب‌مقدس‌ بنا شده‌.»

اندرو جكسون‌، هفتمين‌ رئيس‌ جمهور آمريكا:    «اين‌ كتاب‌ صخره‌اي‌ است‌ كه‌ جمهوري‌ ما بر آن‌ قرار دارد.»

رابرت‌ لي‌، فرماندة‌ آمريكايي‌:    «در تمام‌ مشكلات‌ و نگراني‌ هايم‌، كتاب‌مقدس‌ هميشه‌ برايم‌ نور اميد و نيرو بوده‌ است‌.»

لرد تنيسون‌، شاعر انگليسي‌: «مطالعة‌ كتاب‌مقدس‌ خودْ يك‌ نوع‌ آموزش‌ و تحصيل‌ علم‌ است‌.»

جان‌ كوئينسي‌ اَدَمز، ششمين‌ رئيس‌ جمهور آمريكا:     «احترامي‌ كه‌ به‌ كتاب‌مقدس‌ دارم‌ به‌ قدري‌ زياد است‌ كه‌ مطمئنم‌ بچه‌ هاي‌ من‌ هرچه‌ زودتر خواندن‌ آن‌ را شروع‌ كنند، اين‌ اعتماد من‌ بيشتر مي‌ شود كه‌ آنان‌ روزي‌ شهروند مفيدي‌ براي‌ كشور خود و اعضاي‌ مورد اعتماد جامعة‌ خود خواهند شد. سال‌هاست‌ كه‌ خود را عادت‌ داده‌ام‌ كه‌ هرسال‌ تمام‌ كتاب‌مقدس‌ را از اول‌ تا آخر بخوانم‌.»

عمانوئيل‌ كانت‌:  «وجود كتاب‌مقدس‌، به‌ منزله‌ كتابي‌ براي‌ مردم‌، بزرگ‌ترين‌ سودي‌ است‌ كه‌ نژاد بشر از آن‌ برخوردار شده‌ است‌. هر كوششي‌ در جهت‌ تحقير اين‌ كتاب‌ به‌ منزله‌ جنايتي‌ است‌ نسبت‌ به‌ بشريت‌.»

چارلز ديكنس‌:    «كتاب‌ عهد جديد بهترين‌ كتابي‌ است‌ كه‌ تابحال‌ در جهان‌ شناخته‌ شده‌ و شناخته‌ خواهد شد.»

آيزاك‌ نيوتون‌:   «در كتاب‌مقدس‌ بيش‌ از هر كتاب‌ تاريخي‌ مبتذل‌، آثار حقيقت‌ به‌ چشم‌ مي‌خورد.»

گوته‌: «بگذار فرهنگ‌ فكري‌ به‌ پيشرفت‌ خود ادامه‌ دهد، بگذار علوم‌ طبيعي‌ از جهت‌ عمق‌ و وسعت‌ ترقي‌ كنند، و فكر بشر هرقدر مي‌ خواهد بازتر شود، اما بدان‌ كه‌ همة‌ اين‌ پيشرفتها به‌ قلة‌ فرهنگ‌ اخلاقي‌ مسيحيت‌، آنگونه‌ كه‌ در اناجيل‌ ديده‌ مي‌ شود نخواهد رسيد.»

هنري‌ وَن‌ دايك‌:   «كتاب‌مقدس‌ كه‌ در شرق‌ زاده‌ شده‌ و با سبك‌ و فكر شرقي‌ آراسته‌ شده‌ است‌، در جاده‌ هاي‌ اين‌ جهان‌ با پاهايي‌ آشنا قدم‌ مي‌زند و وارد هر سرزميني‌  مي‌ شود در آنجا خويشان‌ خود را مي‌ يابد.كتاب‌مقدس‌ با زبان‌ صدها قوم‌ جهان‌ با قلب‌ آنان‌ سخن‌ مي‌گويد. كودكان‌ با عشق‌ و علاقه‌ به‌ داستانهاي‌ آن‌ گوش‌ مي‌ دهند، و خردمندان‌ از آنها درس‌ عبرت‌ براي‌ زندگي‌ خود مي‌گيرند. اشخاص‌ شرور و مغرور از هشدارهاي‌ آن‌ مي‌ترسند، اما دردمندان‌ در آن‌ صداي‌ مادري‌ دلسوز مي‌شنوند. كتاب‌مقدس‌ آن‌ چنان‌ خود را در رؤياهاي‌ ما تنيده‌ است‌ كه‌ «محبت‌»، «دوستي‌»، «همدردي‌»، «ازجان‌گذشتگي‌»، «خاطره‌» و «اميد» از سخنان‌ چون‌ دُرّ آن‌ زينت‌ يافته‌اند. كسي‌ كه‌ از چنين‌ گنجي‌ برخوردار باشد هرگز بي‌چيز و بي‌كس‌ نخواهد شد. وقتي‌ جاده‌ تاريك‌ مي‌شود و مسافر ترسان‌ و لرزان‌ به‌ «وادي‌ سايه‌ها» مي‌رسد، از داخل‌ شدن‌ نمي‌ترسد، بلكه‌ عصا و چوبدستي‌ كلام‌ خدا را بر مي‌دارد و به‌ دوستان‌ و رفقاي‌ خود مي‌گويد، «خدا نگهدار؛ باز يكديگر را خواهيم‌ ديد!» و با برخورداري‌ از اين‌ حمايت‌، به‌ تنهايي‌ از گذرگاهي‌ كه‌ پيش‌ روي‌ خود دارد مي‌گذرد، درست‌ همچون‌ كسي‌ كه‌ از ميان‌ تاريكي‌ به‌ سوي‌ نور مي‌رود.»

نقل از کتاب راهنمای کتاب مقدس

Jun/08/2017 کتاب مقدس Vrezh Babakhani 493 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر