قوم اسرائيل زمان خروج از مصر کلی گله و رمه و سکه داشتند دلیل اینکه خداوند از آسمان برای آنها منا فرستاد چه بود؟ آیا آن داراییها تمام شده بود که منا فرستاده شد؟

اگر به سخنان خدا که موسی آنها را به فرعون منتقل کرد، به دقت توجه کنید، خدا به فرعون فرمود: قوم مرا رها کن تا آمده مرا در بیابان عبادت کنند! قسمتی از عبادت قوم یهود در تقدیم قربانیهای مختلف بود که در آن از گاوها و گوسفندان و رمه و گله ای که با خود داشتند، بهره می جستند. و اگر به دقت کتاب خروج را مطالعه کنید، مدت زمانی از خروجشان از مصر گذشته بود که با کمبود رمه و گله روبرو شدند و نتوانستند از آنها برای خوراک خود استفاده کنند. پس به این علت نزد موسی شکایت بردند و موسی با منّا و بلدرچینی که خدا تدارک آن را می دید، به آنها در سالهایی که در بیابان زندگی می کردند، خوراک می داد.

کامروز و خوش باشید،

کشیش جلیل سپهر

Jun/19/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 185 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر