آیا مسیحیان و یا ایمانداران مجازبه نوشیدن مشروبات الکلی می باشند؟

آیات متعددی به ما سفارش می کنند که از مصرف نوشیدنی های الکلی خودداری کنیم ( لاویان فصل 10 آیه 9؛ اعداد فصل 6 آیه 3؛ تثنیه فصل 29 آیه 6؛ داوران فصل 13 آیه های 4، 7، 14؛ امثال فصل 20 آیه 1 و فصل 31 آیه 4؛ اشعیا فصل 5 آیه های 11 و 22؛ اشعیا فصل 24 آیه 9؛ اشعیا فصل 28 آیه 7؛ اشعیا فصل 29 آیه 9؛ اشعیا فصل 56 آیه 12). با این وجود، کلام خدا لزوماً مسیحیان را از نوشیدن آبجو، شراب و سایر نوشیدنی های الکلی، منع نکرده است. در واقع، حتی برخی از آیات راجع به نوشیدن الکل با نگرش مثبت سخن گفته اند. جامعه فصل 9 آیه 7 به ما می گوید:" پس برو و نان خود را با لذت بخور و شراب خود را با شادی بنوش و بدان كه اين كار تو مورد قبول خداوند است". در مزامیر فصل 104 آیه های 14 و 15 می خوانیم که خداوند شراب را برای شاد بودن برای ما فراهم کرده است. عاموس فصل 9 آیه 14، نوشیدن شراب از باغ ها و تاکستان های خود را برکت خدا معرفی می کند. و یا در اشعیا فصل 55 آیه 1 ما را تشویق می کند  بياييد شير و شراب را بدون پول بخريد و بنوشيد.

مسیحیان ملزم شده اند که از مستی اجتناب کنند (افسسیان فصل 5 آیه 18). کتاب مقدس، مستی و نتایج آن را محکوم می کند (امثال فصل 23 آیه های 29 تا 35). همچنین به مسیحیان دستور داده شده که اجازه ندهند چیزی بر آنها تسلط یابد (اول قرنتیان فصل 6 آیه 12؛ دوم پطرس فصل 2 آیه 19). کلام خدا همچنین هر کاری را که باعث لغزش و احساس گناه سایر مسیحیان شود، ممنوع می کند ( اول قرنتیان فصل 8 آیه های 9 تا 13) با توجه به اصول بیان شده، برای هر یک از مسیحیان گفتن اینکه با مصرف الکل باعث جلال خدا می شوند، سخت خواهد شد. (اول قرنتیان فصل 10 آیه 31).

موفق باشید.

Oct/04/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 113 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر