نقولاویان چه کسانی بودند؟

نقولاویان ایماندارانی بودند که به خاطر لذت بردن از بعضی از گناهان جامعه افسس، حد وسط را در ایمان اتخاذ کرده بودند. آنها به دروغ خود را " رسولان" می نامیدند (مکاشفه 2: 2). نقولاوی شاید از عبری کلمه " بلعامی" گرفته شده باشد. بلعام پیغمبری بود که اسرائیلی ها را واداشت تا امیال شهوانی شان را به جا آورند(مکاشفه 2: 14 و اعداد 31: 15و16 را نگاه کنید). وقتی می خواهیم به کاری که خودمان می دانیم غلط است مبادرت ورزیم، اغلب دلایلی می تراشیم تا رفتار خود را موجه جلوه دهیم، و می گوییم که این کار آنقدرها هم که به نظر می رسد بد نیست یا صدمه ای به ایمانمان نخواهد زد. بعضی از مسیحیان به این وسوسه دچار می شوند که برای اینکه بی ایمانان آنها را قبول کنند، حد وسط و راه میانه را در ایمانشان اتخاذ می کنند. مسیح با کسانی که در پی توجیه گناه خود هستند، برخورد شدیدی می کند.

پاسخ برگرفته از تفسیر کاربردی کتاب مقدس

Feb/15/2018 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 458 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر