نظر کتاب مقدس در مورد پول حلال و حرام با ذکر آیات چیست؟

کتاب مقدس در باره کسب درآمد از طریقهای ناسالم مانند قمار و طمع بیهوده به مال و منال دیگران یا حتی با حرص و ولع دنبال مال دنیا بودن و عدم قناعت در زندگی مسیحی را امری گناه آلود و در واقع به قول شما مال حرام می شمارد. به آیات زیر در کتاب مقدس در تأئید این امر و مطالعه ای عمیق در باره نظر کتاب مقدس در باره مال و اموال، مراجعه کنید:

(اول تیموتاؤس 6: 10، تثنیه 8: 18، جامعه 5: 10، خروج 20: 17، عبرانیان 13: 5، لوقا 12: 15، متی 6: 24، فیلیپیان 4: 19، امثال سلیمان 13: 11، 16: 33، 23: 5، 28: 19 و بسیاری آیات دیگر).

پیروز باشید.

 

Feb/27/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 57 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر