مسیحیان ایمان دارند که : عیسی مسیح دوباره به این جهان بازگشت خواهد کرد تا مردگان و ‏زندگان را داوری کند این جمله برای ما مسیحیان به چه معناست

در اعمال 10:1 -11 می خوانیم :« هنگامی که می رفت و شاگردان به آسمان چشم دوخته بودند ‏ناگاه دو مرد سفید پوش در کنارشان ایستادندو گفتند :« ای مردان جلیلی؛ چرا ایستاده به آسمان ‏چشم دوخته اید ؟ همین عیسی که از میان شما به آسمان برده شد، باز خواهد آمد ، به همین گونه ‏که دیدید به آسمان رفت .»‏ در انجیل متی 27:24 .36 می خوانیم :« زیرا همچنانکه صاعقه در شرق آسمان پدید می آید و ‏نورش تا به غرب می رسد ، ظهور پسر انسان نیز چنین خواهد بود . ..........هیچ کس آن روز ‏و ساعت را نمی داند جز پدر ؛ حتی فرشتگان آسمان و پسر نیز از آن آگاه نیست.»‏ در متی 31:25 -34 و 41 و46 اینگونه می خوانیم :« هنگامی که پسر انسان با شکوه و جلال ‏خود به همراه همهً فرشتگان بیاید بر تخت پرشکوه خود خواهد نشست و همهً قومها در برابر او ‏حاضر خواهند شد و او همچون شبانی که گوسفندها را از بزها جدا می کند مردمان را به دو ‏گروه تقسیم خواهد کرد . گوسفندان را در سمت راست و بزها را در سمت چپ خود قرار خواهد ‏داد سپس به آنان که در سمت راست او هستند خواهند گفت :« بیایید ای برکت یافتگان از پدر من ‏، وپادشاهی ای را به میراث یابید که از آغاز جهان برای شما آماده شده بود..........آنگاه پادشاه ‏به آنان که در سمت چپ او هستند خواهد گفت:« ای ملعونان از من دور شوید و به آتش جاودانی ‏روید که برای ابلیس و فرشتگان او آماده شده است ....پس آنان به مجازات جاودان داخل خواهند ‏شد ، اما پارسایان به حیات جاودان .»‏ در انجیل یوحنا 1:14 -3 می خوانیم :« دل شما مضطرب نشود . به خدا ایمان داشته باشید ؛ به ‏من نیز ایمان داشته باشید . در خانهً پدر من منزل بسیار است؛ و گرنه به شما می گفتم .می روم ‏تا مکانی برای شما آماده کنم و آنگاه که رفتم و مکانی برای شما آماده کردم ، باز می آیم و شما ‏را نزد خود می برم تا هرجا که من هستم شما نیز باشید .» ‏ در دوم پترس 10:3 -13 می خوانیم :« اما روز خداوند چون دزد خواهد آمد ، که در آن آسمانها ‏با غریوی مهیب از میان خواهد رفت و اجرام سماوی بوسیلهً آتش نا بود شده ، زمین و همهً ‏کارهایش عیان خواهد شد .پس حال که نابودی اینها همه بدین صورت مقرر است ، شما چگونه ‏مردمانی باید باشید ؟ بر شماست که زندگی مقدس و خداپسندانه ای داشته . انتظار روز خدا را ‏بکشید و فرا رسیدن آن را بشتابانید آن روز سبب خواهد شد که آسمانها در آتش محو و نابود ‏شوند و اجرام سماوی از گرما ذوب گردند اما بنا بر وعدهً او مشتاقانه در انتظار آسمان و زمینی ‏جدید هستیم که منزلگه پارسایی است.»‏ عیسی مسیح به دفعات دربارهً بازگشت ثانویهً خود سخن گفت . بازگشت ثانویهً او کاملاً با آمدن ‏اولین او بر زمین تفاوت دارد . عیسی بار اول در نهایت فروتنی و در شکل انسانی خاکی در ‏محدودیتهای بشری به این جهان آمد در حالیکه این بار در قدرت و اقتدارو جلال به عنوان داور ‏و نجات دهنده وبرپاکنندۀ نهایی پادشاهی خدا باز خواهد گشت. ایمانداران بازگشت ثانویهً عیسی ‏مسیح را که بزرگترین آرمان زندگی زمینی ایشان است را انتظار می کشند.‏


Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 654 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر