پسران خدا و دختران آدمیان در پیدایش 6: 1-4 چه کسانی بودند؟

پیدایش 6: 1-4 به پسران خدا و دختران آدمیان اشاره می کند. نظرات مختلفی هست که پسران خدا چه کسانی هستند و چرا بچه هایی که آنها با دختران آدمیان تولید کردند غول آسا در آمدند (این همان اشاره به لغت نِفیلیم است). سه دید اصلی دربارة هویت پسران خدا عبارتند از 1) آنها فرشتگان سقوط کرده بودند، 2) آنها انسان وحاکمان پر قدرت بودند، و یا 3) آنها فرزندان با ایمان از نسل شیث بودند که با فرزندان شریر قائن ازدواج کرده بودند. دلیل برای نظر اول این است که در عهد عتیق عبارت "پسران خدا" همیشه به فرشتگان (ایوب 1 : 6، 2 : 1، 38: 7) دلالت می شود. اشکال احتمالی این نظر در این است که در متی 22 : 30، می گوید فرشتگان ازدواج نمی کنند. کتاب مقدس به ما دلیلی نمی دهد که باور کنیم فرشتگان جنسیت دارند و یا قادرند تولید مثل کنند. دو نظر دیگر این مشکل را ندارند. ضعف نظر دوم و سوم در این است که وقتی مرد معمولی با زن معمولی ازدواج می کند چرا باید فرزندانشان غول آسا و یا قهرمانان آن زمان باشند "جبارانی در زمان سَلَف و مردان نامور". بعلاوه، چرا خدا باید تصمیم می گرفت طوفان به زمین بیاورد (پیدایش 6: 5-7) در حالیکه او هیچوقت ازدواج مردان نسل شیث را با زنان نسل قائن قدغن نکرده بود. داوری پیدایش 6: 5-7 مربوط به اتفاقی است که در پیدایش 6: 1-4 افتاد. بنظر می آید فقط گناه ازدواج فرشتگان سقوط کرده با دختران آدمیان می توانست چنین داوری سختی را توجیه کند. همانطور که قبلا گفته شد، ضعف اولین نظر متی 22 : 30 است که می گوید، "در قیامت مردم نه ازدواج می کنند نه ازدواج کرده می شوند، آنها مثل فرشتگان در بهشت خواهند بود." بهر حال در این جا نمی گوید که فرشتگان قادر به ازدواج نیستند. در عوض می گوید فرشتگان ازدواج نمی کنند. دوم اینکه، متی 22 : 30 در بارة "فرشتگان در بهشت (آسمان)" صحبت می کند. به فرشتگان سقوط کرده اشاره نمی کند، فرشتگانی که به نظم آفرینش خدا اهمیت نمی دهند و دنبال راههایی برای خراب کردن نقشة خدا هستند. این حقیقت که فرشتگان پاک خدا ازدواج نمی کنند و یا به روابط جنسی داخل نمی شوند دلیل بر این نیست که شیطان و فرشتگان او اینکار را انجام نمی دهند. دید اول بیش از همه درست بنظر می رسد. بله، جالب است که می گوییم فرشتگان بدون جنسیت هستند و بعد می گوییم "پسران خدا" فرشتگان سقوط کرده هستند که با دختران آدمیان آمیزش کردند. بهر حال، در حالیکه فرشتگان موجوداتی روحانی هستند (عبرانیان 1 : 14)، آنها می توانند بصورت انسان و در جسم ظاهر شوند (مرقس 16: 5). مردان سدوم و عموره می خواستند با دو فرشته ای که با لوط بودند رابطة جنسی برقرار کنند (پیدایش 19: 1-5). اینکه فرشتگان می توانند بصورت انسان ظاهر شوند قابل تعمق است، بطوریکه حتی می توانند بصورت مرد یا زن ظاهر شوند و احتمالا قادر به تولید مثل هم هستند. چرا فرشتگان سقوط کرده اینکار را مرتبا انجام نمی دهند؟ بنظر می آید که خدا فرشتگانی را که این گناه را کردند زندانی کرده، تا فرشتگان سقوط کردة دیگر اینکار را نکنند (یهودا 6). مفسرین اولیة یهودی و کتابهای روحانی که جزو کتاب مقدس نیستند و نوشته هاییکه نویسندگان واقعی آنها معلوم نیست می گویند که "پسران خدا" در پیدایش 6 : 1-4 همان فرشتگان سقوط کرده هستند. این مسئله بهیچوجه در را بروی بحث های دیگر نمی بندد. بهر حال این نظر که پیدایش 6 : 1-4 در رابطه با ازدواج فرشتگان سقوط کرده با دختران آدمیان است پایة قوی تاریخی، دستور زبانی و محتوای کتاب مقدسی دارد.  


Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 505 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر