چگونه خدا را به واسطه کتاب مقدس بشناسیم؟

شناخت خدا یک پروسه یا روند طولانی است که تمام عمر ما را در بر می گیرد و با مطالعه کتاب مقدس به همراه دعا و طلبیدن مکاشفه خدا و تجربه روزانه کلام خدا در زندگی مان و عمل به آن و دیدن نتایج اطاعت از آن و مشارکت و مصاحبت و دوستی دائم با خدا و کلامش به دست می آید. در ضمن کلیسا و شرکت در جلسات مختلف آن و گرفتن تعالیم صحیح از معلیمن کلام خدا، ما را در شناخت خدا کمک می کند.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Mar/04/2018 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 286 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر