مفهوم کشتی گرفتن یعقوب با خدا چیست؟

در داستان یعقوب در کتاب پیدایش در مورد مردی سخن می گوید که یعقوب با او تا صبح کشتی گرفت. این مرد به احتمال قوی فرشته ای بوده است و یعقوب نه با خدا بلکه با فرشته خدا کشتی گرفت و چون با فرشته خدا کشتی گرفت فرشته گفت با خدا و با انسان مجاهده کردی. منظور این است که با فرشته خدا که به صورت انسانی ظاهر شده مجاهده کردی پس با خدا مجاهده کردی. این داستان پیغام عمیقی برای ما در بر دارد. در این داستان متوجه می شویم که خدا حاضر است اگر در گرفتن برکات از او جدیت از خود نشان دهیم، ما را برکت دهد. این برداشت یعقوب بود که با خدا کشتی گرفته است و بارها در عهدعتیق اتفاق افتاده که افراد با فرشته خدا ملاقات کرده اند و تصور کرده اند با خدا روبرو شده اند. عیسی مسیح نیز تأکید زیاد کرد که در دعا اصرار بورزیم و در باره بیوه زنی که داد خود را مرتبا" نزد قاضی می برد، صحبت کرد. منظور از این مسئله اصرار در دعا و جدیت نشان دادن در طلب درخواستمان است و در ضمن نشانه صمیمیتی است که خدا می خواهد با انسان در رابطه اش داشته باشد.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Feb/09/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 619 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر