چرا اول یوحنا باب ۳ آیه ۸ ابلیس را از ابتدا گناهکار معرفی می کند؟ مگر ابلیس ابتدا از فرشتگان خدا نبود؟

آنچه از رساله اول بوحنا به آن اشاره کرده اید، در مقایسه با انسانها سخن گفته شده است. یعنی این ابلیس بود که قبل از انسانها گناه کرد و او اول گناه کرد و بعد انسان. کتاب مقدس اشاره می کند که شیطان یا ابلیس قبلا" فرشته حضور خدا بوده و بسیار زیبا و پرشکوه بوده است و حتی پولس رسول می فرماید شیطان هم اکنون هم می تواند به افراد بصورت فرشته نور نیز ظاهر شود که البته این ظهور نورانی جعلی می باشد.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Feb/23/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 183 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر