آیا کتاب مقدس کتابی قدیمی و غیر معتبر نیست؟

چنين پرسشهايى بسيارمتداول است وبسيارى ازمردم كتاب مقدس را به كنارى گذارده‌اند زيرا فكرمى‌كنند كه اين كتاب قديمى نمى‌تواند پيغام مثبتى براى قرن‌اتم وفضا داشته باشد. پاسخ صحيح چيست؟ دشمنان كتاب‌مقدس،اين كتاب‌ وكسانى‌ را كه سعى مى‌كنند ازتعليمات آن پيروى نمايند، بشديدترين نحوى مورد تمسخر،استهزاء وتحقيرقرارداده‌اند، معهذا با وجوديكه اين عمل چندين قرن ادامه داشته هنوزهم كتاب‌مقدس بدون تزلزل درجاى خود پابرجا مانده و پايه محكمى براى مردان وزنان دنياى جديد مى‌باشد. درواقع خود اين دشمنى ومخالفت باعث شده تحقيقات دامنه دارى درمورد كتاب‌مقدس بعمل آيد. در نتيجه ما امروزه خيلى بيشتراززمان قديم براى اثبات صحت واعتباركتاب‌مقدس دلائل قطعى دردست داريم. دشمنان كتاب‌مقدس قبلا ادعا مى‌كردند كه قسمتهاى تاريخى كتاب‌مقدس عبارتست ازمجموعه افسانه‌هاى قوم يهود، اما اكنون‌علم باستانشناسى با دلائل فراوانى اثبات كرده كه تمام اين وقائع با الهام الهى بدرستى ثبت گرديده است. علوم حقيقى هيچگاه با مطالب كتاب‌مقدس هيچ تضادى ندارند(بايد دانست كه علوم قطعى با فرضيه‌هاى ثابت نشده علمى فرق دارند). براى مطالعه بيشتردراين مورد به كتاب‌ باستانشناسى كتاب‌مقدس تاليف دكترجان الدرمراجعه فرماييد.  


Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 442 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر