الله کیست و ریشه ایمان به الله چیست؟

الله یک واژه عربی به معنای "خداوند" یا "خدا" است. در فرهنگ غرب باورکلی بر این است که الله فقط از طرف مسلمانان برای تشریح خدایشان به کار گرفته میشود، اما این باوری نادرست است.                                                                            

کلمه الله بوسیله تمام ایمانداران  ابراهیمی (از جمله مسیحیان و یهودیان) عربی زبان استفاده میشود که به معنی "خدا" است.               

اما به اعتقاد اسلام الله نام اصلی خداوند است. در صورتیکه مسیحیان و یهودیان خداوند را به نام یهوه میشناسند.                   

هنگامی که مسیحیان عرب زبان کلمه الله را استفاده میکنند بیشتر اوقات کلمه ال اب را نیز به کار میبرند، الله ال اب ، به معنی "خدای پدر" و بدین وسیله خود را از مسلمانان مجزا میکنند.                                                                                           

قبل از ظهور اسلام عربها به سرنوشتی بی احساس و قدرتمند اعتقاد داشتند که به هیچ وجه تحت تأثیر انسان و قابل کنترل نبود. مسلمانان محمد را به عنوان آخرین و بزرگترین پیامبر قبول دارند ، و او را باعث برگشت آنان به ایمان یگانه پرستی اجدادشان میدانند.اسلام و دین یهود خود را از نسل روحانی ابراهیم میدانند، البته معنی خدا بین اسلام و دین یهود و مسیحیت فرق اساسی دارد . یهوه و الله هر دو به عنوان قادر مطلق، حاضر مطلق، عالم مطلق و رحیم انگاشته میشود ولی در هر دو، چه اسلام وچه  یهود رحمت خداوند به نوعی (یا در بیشتر موارد) وابسته به اعمال انسانی دارد. الله در اسلام و یهوه در یهود طبیعت سه گانه (تثلیث) خداوند را رد میکنند. آنان پسر خدا (عیسی) و روح القدس را به عنوان اشخاصی مستقل در الوهیت تکذیب کرده و حذف میکنند.            

بدون عیسی هدیه نجاتی نخواهد بود.نجات در اسلام و یهود به جای فیض خداوند بر مبنای اعمال انسانی است، و بدون روح القدس هیچ صلح و آرامش و آزادی وجود ندارد (رومیان 8: 6 دوم قرنتیان3: 17) .                                                                                              

مسیحیان ایمان دارند که بوسیله مرگ و قیام عیسی،  و حضور روح القدس در وجودشان ، گناهانشان بخشیده و وجدانشان پاک میگردد و روح انسان آزادانه به جستجوی خدا و نیکویی می رود و هیچ ترسی از مجازات الهی ندارد (عبرانیان 10: 22).                               

یک مسلمان شاید عاشق خداوند باشد و سعی کند تا او را خوشنود سازد ولی این سوال همیشه در فکر او خواهد بود که آیا این کافی است؟ آیا کارهای من برای نجاتم کافی است؟ . مسیحیان معتقدند که خدا پسر خود (عیسی مسیح) را فرستاد تا جواب این سؤال باشد، آیا کارهای من کافیست؟  و جواب آن این است ، خیر. اعمال ما کفایت نمیکند (متی 5: 48) . این برای افرادی که سعی زیادی برای کسب رضایت خدا داشته اند تکان دهنده است. اما این همان هدف اصلی عیسی در موعظه معروف سر کوه بود (متی 5: 1-48).

یهودیانی که مورد خطاب مسیح بودند مانند مسلمانان که به الله ایمان دارند، درگیر این مسئله بوند که اعمالشان هیچ وقت به استاندارد کامل خداوند نمیرسید، اما زندگی بی نقص مسیح، کفاره مرگ او و قیامش از مردگان همخوان با استاندارد خدا بود (عبرانیان۱۰:۱۰ و رومیان 8: 1-8). پیام عیسی به یهودیان و مسلمانان و همگی این است، که توبه کنید و ایمان اورید (مرقس 1: 15) ، توجه داشته باشید که این به معنای آن نیست که "گناه نکن" و "باور کن که خدا وجود دارد" ، بلکه معنی آن این است که "از گناهانت برگرد و تلاش نکن تا با قدرت و اعمال خویش خداوند را خوشنود سازی " و "ایمان داشته باش که عیسی هر چیزی را برای تو به کمال رسانیده". وعده برای آنانی که به مسیح ایمان آورند آن است که آنان فرزندان خدا خواهند شد(یوحنا 1: 12). الله هیچ وعده ای نمیدهد . مسلمانان باور دارند که الله به آنان بر اساس ارزیابی اعمالشان رحم خواهد کرد و هیچ وعده و اطمینانی برای نجات نیست. هنگامی که کشورهای غربی با وحشت به  جهاد و تروریسم اسلامی نظر می اندازند، نگاهی اجمالی به وحشتی که الله بر پیروان خود  وارد می کند دارند.                                                                                                                               

مؤمنین مسلمان با انتخابی هولناک روبرو هستند، یا باید اوامر و قوانین شدید و وحشیانه یک خدای قادر مطلق را به عمل رسانند که رحمتش تنها به وفادارترین و از خود گذشته ترین آنان داده میشود ( که درآن نیز اطمینانی نیست) ، یا اینکه امیدشان را از دست داده و منتظر تنبیه و مجازات باشند.

مسیحیان نباید از مسلمانان نفرت داشته باشند، بلکه باید به آنان شفقت کنند. خدای آنان الله ، خدایی دروغین است و چشمان ایشان را نسبت به حقیقت بسته (دوم قرنتیان ۴:۴) . ما باید برای مسلمانان دعا کرده و از خداوند بخواهیم تا چشمان آنان را بر حقیقت باز کند و وعده رحمت و آزادی را بوسیله مسیح به آنان آشکار کند ( دوم تیموتاوس 2: 24-26).  

 

منبع: www.gotquestions.org

ترجمه: الما غریبیان

                                                               

 

Jul/01/2016 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 1542 بازدید 7  

نظرات کاربران

  • نظر آبیلا

    درود بر شما برادر عزیز بسیار عالی بود. این هم انجیل یوحنا به زبان عربی باب اول ایات اول و دوم في البدء كان الكلمة ، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله هذا كان في البدء عند الله


ارسال نظر