اگر عیسی پسر خداست، مگر پدر و پسر به هم شبیه نیستند؟ پس چطور می شود که پدر نخوابد و هیچ نخورد ولی حضرت عیسی دارای چنین خصوصیاتی بوده است؟

شما را تشویق می کنم که مقالات متعدد و مفصل ما را در تشریح مسئله تثلیث اقدس در ذات خدا با دقت مطالعه کنید تا تعلیم صحیح کتاب مقدسی را در این باره متوجه شده به پاسخ سؤالاتتان دسترسی یابید.

اما در باره این سؤال شما باید عرض کنم که پدر و پسر و روح القدس هم ذات هستند اما شخصیتهای متفاوتی هستند. عیسی مسیح در ضمن اینکه هم ذات با خدای پدر و خدای روح القدس می باشد و با آنها یکی است، اما هر سه این شخصیتها، شخصیتهایی گوناگون می باشند. عیسی مسیح پسر خداست یا به عبارتی خدای پسر می باشد که انسان شد و جنبه بشری او خوراک می خورد و می نوشید و کاملا" مانند یک انسان کامل عمل می کرد و از این نظر با خدای پدر متفاوت بود.

در ضمن بجاست این توضیح را بدهم که ذات خدا از دیدگاه همه ادیان و مذاهب دنیا ذاتی اسرارآمیز می باشد و با توجه به اینکه خدا در کلامش خود را به ما معرفی کرده، عجیب نیست که مغز چند گرمی ما کشش درک تثلیث اقدس و خدای واحد به همراه سه شخصیت را ندارد. این مسئله به عنوان یکی از اسرار کتاب مقدس تا زمانی که به حضور قدوس خدا در ابدیت ساکن نشویم، به عنوان مسئله ای غیرقابل درک باقی خواهد ماند و تنها نیاز به مکاشفه روح خدا دارد.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Apr/03/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 235 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر