در کتاب اعداد 22: 20-22 می خوانیم که خدا به بلعام فرمود به نزد بالاق برود. پس چرا وقتی او به طرف بالاق حرکت کرد، در آیه 22 نوشته شده غضب خدا بر او برافروخته شد؟

در آیاتی که در سؤال ذکر شده، اگر با دقت به  آیه 20  توجه کنید، متوجه خواهید شد که خدا به بلعام چنین فرمود: " اگر این مردمان برای طلبیدن تو بیایند، برخاسته همراه ایشان برو، اما کلامی را که به من به تو گویم به همان عمل نما." خدا از قصد تأکید دارد که دقیقاً همان کلامی را که به تو می گویم به آن عمل نما! کلام خدا برای بلعام دقیقاً چه بود؟ " اگر این مردمان برای طلبیدن تو بیایند." وقتی صبح شد می بینیم بلعام منتظر نشد که آنها به طلبیدن او بیایند بلکه با عجله و با طمع و اشتیاق زیاد بدون طلبیدن و درخواست آنان، با آنها رفت. ( به آیه 21 مراجعه شود." در زبان عبری که زبان اصلی این آیه است از قصد این عبارت  نوشته شده "כי הולך הוא" که تلفظ آن چنین است: "کی هُلِچ هو" به معنای "خود سرانه حرکت کرد یا رفت" و نه کلمه " כי הלך"  که تلفظ آن این است: "کی هالاچ" که به معنای " او رفت". (برای روشن شدن موضوع به رساله یهودا آیه 11 و دوم پطرس 2: 15 رجوع شود.)

ترجمه: کشیش ورژ باباخانی

Nov/19/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 238 بازدید 4  

نظرات کاربران


ارسال نظر