در کتاب پیدایش باب 9 می خوانیم که حام برهنگی پدر خود را می بیند و گناه می کند ولی خدا پسرش کنعان را لعنت می کند. چرا؟

در عهد عتیق کاملا" مشهود است که لعنتی که در اثر گناه و نااطاعتی کسی نسبت به خدا دچارش می شود به چهار نسل پس از او نیز سرایت می کند و علت آن رابطه تنگاتنگی که بین نسلهای ما وجود دارد می باشد. کلام خدا انسان را شخصی مستقل نمی بیند بلکه موجودی کاملا اجتماعی. در ضمن باید این را نیز در نظر داشت که اگر لعنت تا چهار نسل ادامه داشت، برکت خدا در اثر اطاعت از او تا هزار نسل ادامه داشت(خروج 20: 5 و 6).

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Dec/20/2017 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 232 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر