1- وقتی دعا می کنیم به درگاه کدام شخص تثلیث باید دعا کنیم باید کدوم شخص تثلیثو ستایش کنیم و حمد گوییم ؟ 2- وقتی شفایی می طلبیم یا چیزی می خواهیم، از پدر در نام عیسی بخیواهیم؟ یا از خود عیسی یا چه کسی؟

عیسی مسیح به ما یاد داده که از پدر به نام عیسی مسیح همه چیز را درخواست کنیم و روح القدس عزیز آنچه را در دعا از پدر توسط عیسی مسیح می طلبیم در زندگی ما جاری و عملی می سازد.

Jul/08/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 51 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر