سوال من این بود که مکاشفات یوحنا معتبر است و منظور این جمله که پیامبر دروغینی می آید به نام امین همان حضرت محمد است در جواب گفتید برای دادن توضیحات لازم با توجه به متن آیه محل آیه را ذکر کنم به همین جهت دوباره مکاشفه ی یوحنا را خوندم و متوجه شدم چندین آیه مربوط به پیامبر دروغین است و یک آیه مربوط به سواری به نام امین است و من اشتباه خواندم پیامبر دروغینی به نام امین. حال سؤال من این است منظور از پیامبر دروغین در این آیات کیست :باب 16 ایه ی 13 و باب 19 ایه ی 20 و باب 20 ایه ی 10 و منظور از سواری به امین در باب 19 ایه ی 11 کیست

نبی کاذب یا پیامبر دروغین در ترجمه های جدید کتاب مقدس اشاره به پیامبر دروغینی است که در زمان ظهور ضد مسیح که کتاب مکاشفه می گوید هفت سال حکومت خواهد کرد، در حمایت از این ضد مسیح که دجال نیز نامیده می شود، نبوت خواهد کرد و نبوتهای او در پشتیبانی از این ضد مسیح خواهد بود و سواری که امین نام دارد اشاره به خود شخص عیسی مسیح است که در وعده های خود امین و وفادار بوده و همیشه هست.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Mar/14/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 259 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر