در کتاب مقدس همه چیز بر طبق فیض هست یعنی چه؟

فیض یعنی بخشش رایگان خدا، یعنی با اینکه ما هیچ لیاقتی برای محبت و بخشش خدا نداشتیم، اما خدا بخاطر محبتش ما را بدون توقع و انتظار به رایگان بخشید و در عوض این بخشش هیچ چیزی از ما طلب نکرد. و خدای کتاب مقدس خدای فیاض یا خدای پر از فیض نامیده شده. خدایی که در مسیح به زمین آمد تا گناهکار را بپذیرد و محبت کند و برای او فدا شود.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Dec/05/2017 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 266 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر