چرا خدا انسان را آزمایش می کند؟ مگر غیرازاین است که خودش دانای کل است و نتیجه آزمایش را می داند؟

در رساله یعقوب فصل اول نوشته شده که خدا هیچوقت انسان را در آزمایشات و تجربیات سخت قرار نمی دهد و آیه ای که در دعای ربانی نوشته شده: و ما را در آزمایش میاور در واقع ترجمه صحیحی نیست و در واقع منظورش این است که ما را از وسوسه دور نگه دار! البته خدا از بسیاری از مسائل ما آگاهی و دانش دارد ولی بخاطر اثبات به ما و شیطان و دنیای بی ایمان و نیز شکل گیری شخصیت ما در مسیح، اجازه می دهد بعضی مسائل برای ما اتفاق بیفتد که شاید به نظر ما ناخوشایند بیاید.

پیروز و سربلند باشید.

Jul/26/2018 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 215 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر