پیرو سؤالی که کردم که منظور از بره ی ذبح شده کیست و گفتید که منظور عیسی مسیح می باشد ، پس آنجایی که می فرماید کتاب را از دست راست تخت نشین گرفت . پس منظور از راست تخت نشین کیست؟ (مگر نه عیسی مسیح در دست راست خدا نشسته است،) آیا یعنی منظور از هر دو یعنی بره ی ذبح شده و راست تخت نشین، مسیح می باشد . چگونه ممکن است ؟

اشاره به دست راست خدا در تمام کتاب مقدس، سمبل یا نمودی است از اقتدار الهی، و وقتی گفته می شود که طومار را از دست راست تخت نشین گرفت، یعنی از دست اقتدار الهی گرفت و مسلماً وقتی اشاره می شود که عیسی مسیح به دست راست خدای پدر نشست، منظور این است که او دارای اقتدار الهی است. پس دست راست خدا به معنای اقتدار الهی است در کل و اشاره تحت اللفظی به دست خدا نیست.

Jun/08/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 178 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر