من یک برادر عزیز رو که مسلمان هست به کلیسا بردم، به او اجازه ندادن که در مراسم عشا ربانی شرکت کنه ،می خواستم بدونم چرا یک غیر مسیحی که به کلیسا اومده نمیتونه در مراسم عشا ربانی شرکت کنه با تشکر

مطابق رساله اول قرنتیان 11: 23 الی 32 پولس رسول راهنمایی ها و دستورالعملها و شرایطی را برای شرکت در مراسم شام خداوند یا عشاء ربانی نام می برند:

1- شخص باید ایماندار به مسیح باشد.

2- تنها ایماندار بودن هم کافی نیست، بلکه شخص ایماندار نمی بایست رابطه بدی با دیگر برادران و خواهرانش و خدا داشته باشد و می بایست خود را تحت نوربخشی روح القدس تفتیش کند و اگر روح خدا ایشان را ملزم و متقاعد کرد که خطایی در روابطش با دیگران و خدا وجود دارد و از آن خطا توبه کرد، می تواند در شام خداوند شرکت کند.

3- پولس رسول در این آیات حتی با تأکید زیاد اظهار می دارد که نه تنها شخص باید ایماندار به مسیح باشد و زندگی پاک و مقدس و رابطه صحیح با دیگران و خدا داشته باشد، اگر بدون شایستگی ذکر شده در شام شرکت کند، مجرم بدن و خون خداوند ما عیسی مسیح خواهد بود و یا ضعیف خواهد شد یا مریض و یا در خداوند خواهد خوابید یعنی حتی امکان مرگ آن ایماندار نیز هست در صورتیکه ناشایسته در این شام شرکت کند.

4- با توجه به تمام موارد ذکر شده در بالا، شبانان و کشیشان کلیساها بسیار مراقب هستند که هشدارهای لازم را به افرادی که می خواهند شرکت کنند، بدهند و در صورتی که شخص اصرار در شرکت در شام خداوند دارد، با مسئولیت خود و بدون اصرار زیاد شبان یا کشیش کلیسا می توانند در شام خداوند شرکت کنند، چون کشیشان تفتیش کنندگان افراد نیستند بلکه افراد با کمک روح خدا می بایست خود را تفتیش کنند و کشیشان تنها مسئولیت تشریح شرایط شرکت در این شام را دارند و لاغیر.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Feb/21/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 258 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر