شام تدهین عیسی در منزل شمعون جذامی در بیت عنیا شش روز (یوحنا 12: 1-7) یا دو روز پیش از عید فصح (مرقس 14: 1-11) اتفاق افتاد؟

تدهین عیسی توسط مریم در منزل شمعون جذامی در بیت عنیا که به صرف شام دعوت شده بود، انجام شد. اشاره به عید در اناجیل به عید فصح و عید نان فطیر مربوط می شود و نه شامی که در منزل شمعون جذامی برپا بود!

یوحنا در انجیلش اطلاعات صریح و روشن با قید ترتیب وقایع تاریخی بیان می دارد. او اشاره می کند که عیسی شش روز پیش از عید فصح به بیت عنیا آمد. شام در منزل شمعون جذامی، که مریم در آنجا عیسی را با عطر تدهین کرد، مدتی پس از ورود عیسی به بیت عنیا اتفاق افتاد و الزاماً بلافاصله پس از ورود عیسی نبوده.

مطابق گزارش یوحنا، ورود پیروزمندانه عیسی مسیح به اورشلیم، یک روز پس از شام در منزل شمعون جذامی واقع شده است. 

زمان بندی دقیق این واقعه چنین است: اول شام در منزل شمعون جذامی و بعد ورود پیروزمندانه عیسی به اورشلیم. نه یوحنا و نه مرقس، هیچکدام، زمان دقیق شام به همراه تدهین عیسی را بیان نمی کنند. یوحنا می نویسد تدهین به همراه شام، بین ورود عیسی به بیت عنیا و عیدفصح که شش روز بعد بود و یک روز پیش از ورود پیروزمندانه اتفاق افتاد. در حالی که تمام آنچه مرقس در باره زمان این واقعه می نویسد این است که زمانی که او در منزل شمعون جذامی بود اتفاق افتاد. مرقس به هیچ عنوان این داستان را مانند یوحنا، بصورت دقیق و پی در پی از نظر زمانی به همراه اتفاقات دیگر بیان نمی دارد. مرقس با اشاره به این مطلب که دو روز مانده به عید فصح در حالی که سران کاهنان و کاتبان در نهان نقشه قتل عیسی را می کشیدند، نگاهی به عقب یعنی به طرح پنهانی یهودا در این روز داشت که می خواست به درخواست سران کاهنان و کاتبان جامه عمل بپوشاند (مرقس 14: 10-11). مبلغی که یهودا می خواست برای خیانت به عیسی در دسترس داشته باشد، مرقس را به یاد خشم  شاگردان (که احتمالا" به تحریک یهودا ایجاد شده بود) در رابطه با اتلاف مالی ریختن عطر برای تدهین عیسی انداخت. در واقع این خشم یهودا مشخصه اصلی گزارش مرقس از این شام است. مرقس در گزارش خود، انزجار سران کاهنان و کاتبان از عیسی را در مقابل پرستش عیسی توسط مریم در شام منزل شمعون، قرار می دهد. این سه عامل مرقس را بر این واداشت تا واقعه ای را که در گذشته اتفاق افتاده بود، به داستان خود مرتبط سازد.

پس به این نتیجه می رسیم که گزارش مرقس نگاهی است به واقعه ای در گذشته یعنی به شام تدهین. هدف او بیان دقیق زمان بندی واقعه مانند یوحنا، نیست. شام تدهین عیسی روز پیش از ورود پیروزمندانه عیسی به اورشلیم بوقوع پیوست. یوحنا وقوع حادثه را به ترتیب زمانی بیان می کند، در حالی که مرقس با یک پس نگاه به گذشته و از جنبه موضوعی و نه زمان بندی دقیق، به این حادثه می پردازد.

موفق باشید.

Nov/15/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 73 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر