آیا انرژی از خداست، اینکه بعضی ها اعتقاد به انرژی درمانی دارند و می گویند با باور خودشان قادر به انجام درمان هستند از خداست یا خیر؟ چون ما به دعا و شفا در نام مسیح اعتقاد داریم؟

انرژی درمانی، امری است که از دیدگاه کلام خدا پذیرفته شده نیست. مسلماً خدا، خدایی است رحیم و رؤف و با محبت که افراد را در اینجا و آنجا گاهی شفا می بخشد، اما این دلیل بر صحت روش بکار برده شده برای شفا نیست. 

روش کتاب مقدسی برای شفا که در کل عهد جدید می بینیم، توسط ایمان به عیسی مسیح و درخواست آن به نام عیسی مسیح می باشد. در مرقس 16: 17 عیسی مسیح به ایماندارانش این وعده را می دهد که: " این آیات همراه ایمانداران خواهد بود؛ به نام من دیوها را بیرون خواهند کرد و به زبانهای تازه سخن خواهند گفت و مارها را با دستهایشان خواهند گرفت، و هر گاه زهری کشنده بنوشند، گزندی به آنها نخواهد رسید، و دستها بر بیماران خواهند نهاد و آنها شفا خواهند یافت." 

به یاد داشته باشید که در ابتدای این آیه، عیسی مسیح می فرماید: همه این کارها را به نام عیسی مسیح باید انجام داد.

مسیحیت به یک انرژی خنثی که فقط یک انرژی باشد و باعث شفا و التیام دردهای مردم باشد، معتقد نیست بلکه کتاب مقدس مسیحیان به خدایی که دارای شخصیت است و این شخصیت با محبت و رحمت و دلسوزیش از قدرت خود برای شفا و احیاء و ترمیم و تسلی و التیام دردهای مردم استفاده می کند، اشاره دارد. 

اعتقاد به یک انرژی صرف که  در آن هیچ دلسوزی و محبتی نیست، امری بیهوده برای شفای دردها می باشد و امری الهی و کتاب مقدسی نیست.

Jan/03/2018 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 328 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر