آیا سوسن و مریم و مرتا حواریون مسیح بودند؟ و اگر نه چرا مسیح حواری زن نداشت؟

سوسن و مرتا و مریم هیچکدام از حواریون یا شاگردان رسمی مسیح نبودند بلکه از پیروان و همراهان او بودند. مریم و مرتا و ایلعاذر که برادر این دو خواهر بود، دوستان مسیح نامیده شده اند و نه به عنوان حواریون یا شاگردان رسمی او (یوحنا 11: 11). مسیح حواری یا شاگرد رسمی زن نداشت و این به علت آن بود که اکثرا در حال مسافرت در دشت و بیابانها و کوهها بودند و شب را در آنجا به سر می بردند و بردن زنها با خود در این مسافرتها برایش نام بدی را به ارمغان می آورد و باعث سوء تفاهمهای زیاد در میان مردم می شد و فریسیان و رهبران مذهبی یهود می توانستند بهانه ای پیدا کنند که برچسبی بر او بزنند و باید مسائل فرهنگی آن زمان را نیز در نظر گرفت.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Jan/28/2017 کتاب مقدس Vrezh Babakhani 581 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر