آیا طلسم و جادو حقیقت دارند و چگونه می توان از آن آزاد شد؟

طلسم و جادو اثرات منفی و خراب کننده ای بر شخص دارد و مستقیماً از جانب شیطان بر انسانها اعمال می شود. اگر ایماندار به مسیح رخنه ای برای شریر باز نکند، شریر هیچ گاه قدرتی بر ایماندار ندارد و نمی تواند با طلسم یا جادو بر او اثر گذارد. مهم است که خود را هر روز تحت پوشش خون مسیح بیاورید و اثرات طلسم و جادو را در نام پرقدرت عیسی مسیح باطل کنید.

Apr/21/2017 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 594 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر