در بعضی نظرات گفته شده که مریم مجدلیه قبل از نجات روحش به واسطه عیسی مسیح، زنی بدکاره بوده، در حالی که بقیه بزرگان کلیسا آن را رد می کنند. 2- آیا مریم مجدلیه خواهر مارتا و ایلعازر هست یا مریم بیت عنیا؟

مریم، اسمی متداول در اسرائیل در زمان ظهور مسیح  بوده است و شکل عبری این اسم همان میریام است. عهد جدید به شش زن مختلف به نام مریم اشاره می کند:

معروف ترین مریم در کتاب مقدس، مادر عیسی است.

مریم دوم در کتاب مقدس، مریم مجدلیه می باشد. او ملقب به مجدلیه بود تا از مریمهای دیگر قابل تشخیص باشد. لوقا 8: 2 به این اشاره دارد که عیسی هفت دیو را از او اخراج کرد. او پیرو سرسپرده عیسی مسیح بود.

سومین مریم مریم بیت عنیا می باشد. این مریم، خواهر مرتا و ایلعاذر بود. آنها در بیت عنیا زندگی می کردند. لوقا 10: 38-42

مریم چهارم مریم مادر یعقوب جوان و یوسف و همسر حلفای بود. به او در مرقس 15: 40؛ متی 27: 56 و یوحنا 19: 25 و جاهای دیگر اشاره شده است.

مریم پنجم، مریم مادر یوحنا ملقب به مرقس بود. در اعمال رسولان 12: 12 به او اشاره شده است.

و ششمین مریم، مریمی است که به عنوان عضوی از کلیسای روم به او اشاره شده است (رومیان 16: 6)

May/08/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 289 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر